Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Izabela Kozicka-Prus

Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:54

III sesja Rady Miasta Gdańska

Wśród przegłosowanych uchwał podczas III sesji Rady Miasta Gdańska znalazły się uchwały dotyczące pomników przyrody, programu restrukturyzacji i zmiany statutu Rad Dzielnic. Sesja rozpoczęła się ślubowaniem radnej Żanety Geryk.

Nowy pomnik przyrody

Gdańscy radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowego pomnika przyrody. Drzewo zostało zgłoszone przez mieszkańca w ramach akcji „zgłoś drzewo na pomnik przyrody”.

Nowo uchwalony pomnik przyrody, to drzewo z gatunku buk zwyczajny. Rośnie na terenie dawnego przedwojennego majątku ziemskiego rodziny Wendy, przy ul. Niepołomickiej w Gdańsku. Walory przyrodnicze: obwód pnia na wysokości 130 cm – 345 cm, wysokość – 23,5 m, rozpiętość korony – 20 m. Szacunkowy wiek, to 220 lat. Fakt uznania drzewa za pomnik pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w historycznym w środowisku miejskim.

Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe. Akcja "zgłoś drzewo na pomnik przyrody" nadal trwa. Zgłoszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl

Dodatkowo, podczas sesji radni znieśli status pomnika przyrody z 11 sztuk drzew. Były one interwencyjnie usuwane z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa oraz ze względów sanitarnych i bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których były ustanowione. Całkowite obumarcie wskazanych drzew, ich bardzo zły stan techniczno-zdrowotny lub zniszczenie na skutek zdarzeń pogodowych generowały istotne zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców.

Gdański program restrukturyzacji należności przedłużony o kolejny rok

Cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem program restrukturyzacji należności czynszowych, dzięki któremu już niemal 600 rodzin rozwiązało problem zadłużenia, podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Gdańska przedłużony został o kolejny rok. Możliwość umorzenia nawet  60% należności, urealnienie stanu nieściągalnych już zadłużeń, uniknięcie kosztów nieskutecznych egzekucji oraz aktywizacja uczestników programu w bieżącym regulowaniu należności czynszowych to główne korzyści realizowanego od 2020 r. programu.

Dotychczas już niemal 1000 gdańskich rodzin skorzystało z możliwości wystąpienia o restrukturyzację należności, wnioskując o objęcie programem. Uczestnicy, którzy uzyskali pomoc w postaci możliwości spłaty zadłużenia na podstawie uchwały restrukturyzacyjnej, spłacili jednorazowo już ponad 3 mln zł, a blisko 4,5 mln zł zostało im umorzone. Z kolei wartość podpisanych porozumień w wariancie ratalnym, opiewa na kwotę blisko 22 mln zł. Użytkownikom, którzy zdecydowali się na taką formę spłaty, zostanie umorzone pond 8 mln zł.

Od początku obowiązywania programu restrukturyzacją z urzędu objęto należności o łącznej wartości 6 715 919,72 zł, urealniając tym samym stan zadłużenia oraz unikając dodatkowych kosztów związanych z nieskuteczną egzekucją.

Zmiany Statutów Dzielnic

Z powodu przedłużenia kadencji jednostek samorządu terytorialnego, nastąpiło automatyczne przedłużenie kadencji Rad Dzielnic. Wybory do Rad Dzielnic w Gdańsku i ich nowa kadencja rozpocznie się jesienią tego roku. Uniemożliwia to automatycznie wcześniejsze planowanie budżetów. Wprowadzenie zmian jest porządkowe i techniczne, aby Rady Dzielnic miały możliwość zaplanowania swoich środków na przyszłe lata.