Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Trzy bursztynowe statuetki Nagrody Rady Miasta Gdańska: jedna Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i dwie Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży.
Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:00

Można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów i za zasługi dla gdańskiej młodzieży

Nagroda ma na celu uhonorowanie osób i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz środowiska seniorów i młodzieży w Gdańsku, a także sprzyjać integracji międzypokoleniowej.

Wnioski zawierające zgłoszenia kandydatów do nagród mogą być składane na piśmie (przez osoby prawne, instytucje i organizacje mające siedzibę w Gdańsku, samorządy uczniowskie lub grupę 50 mieszkańców Gdańska) do dnia 31 maja 2024 roku do:

 1. Rady Seniorów w Gdańsku,
 2. Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
 3. Rady Miasta Gdańska.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

 • imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania kandydata,
 • dane kontaktowe kandydata w tym numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 • charakterystykę kandydata,  
 • określenie zasług uzasadniających przyznanie nagrody,
 • zgodę kandydata na udział w konkursie,
 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb i w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia wniosku,
 • zgodę kandydata na upublicznianie wizerunku.  

W przypadku wniosku złożonego przez grupę mieszkańców Gdańska zgłaszający kandydata do nagrody obok podpisu podają czytelnie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania. We wniosku należy wskazać osobę reprezentującą grupę mieszkańców wnoszących wniosek. Ponadto na każdej stronie wniosku powinno znajdować się oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb i w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia wniosku.

Wniosek złożony przez pozostałe podmioty powinien zawierać dane podmiotu zgłaszającego kandydata do nagrody: nazwę podmiotu, adres siedziby, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej. Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego oraz zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb i w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia wniosku.

Do wniosku może być dołączona dodatkowa dokumentacja dotycząca działań podejmowanych przez kandydata na rzecz odpowiednio środowiska seniorów lub młodzieży.

Za istotne dokonania

Nagrodę Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskich seniorów w szczególności w zakresie:

 • zapobiegania marginalizacji i dyskryminacji,
 • wspierania aktywności obywatelskiej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
 • wsparcia społecznego,
 • integracji środowisk senioralnych,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia,
 • działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów,
 • wspierania aktywności zawodowej seniorów.

Nagrodę Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskiej młodzieży przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskiej młodzieży w szczególności w zakresie:

 • wsparcia aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, 
 • upowszechniania i promowania idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, 
 • wspierania integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,
 • rozwijania form kształcenia,
 • wspierania aktywności społecznej, artystycznej i sportowej,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Nagrody przyznawane są dorocznie osobie fizycznej, osobie prawnej lub innemu podmiotowi na podstawie oceny całokształtu działalności lub indywidualnych osiągnięć o istotnym znaczeniu dla środowiska gdańskich seniorów i gdańskiej młodzieży. 

Laureatów wyłoni Kapituła

Rada Seniorów w Gdańsku, Młodzieżowa Rady Miasta Gdańska lub grupa 7 Radnych Miasta Gdańska składają do 30 czerwca do Kapituły kandydatury podmiotów nominowanych do nagród. 

W skład Kapituły wchodzą: 

 1. Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
 2. Przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku,
 3. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
 4. przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska delegowany na okres kadencji Rady Miasta Gdańska.

Kapituła po rozpatrzeniu wniosków dokona wyboru laureatów do dnia 30 września 2024 roku.