Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Motława, nabrzeże fot. Jerzy Pinkas/ www.gdansk.pl
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marcin Szeląg

Marcin Szeląg
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:00

Nabrzeże Hanzy i Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego

Od dziś nabrzeże położone na północno-zachodniej części Wyspy Spichrzów będzie nosiło nazwę nabrzeża Hanzy. Z wnioskiem o nadanie takiej nazwy wystąpił Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Radni przedłużyli także Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego na kolejne sześć lat.

Gdańsk dzięki korzystnemu położeniu na przecięciu szlaków handlowych był jednym z większych miast hanzeatyckich. Od 1361 roku przedstawiciele miasta byli obecni na niemal wszystkich Zjazdach Hanzy oraz uczestniczyli w poselstwach wysyłanych przez Hanzę na dwory monarsze w całej Europie. Obecnie Gdańsk jest członkiem powstałej w 1980 roku Nowej Hanzy - związku miast partnerskich Europy Północnej, czerpiącym z tradycji średniowiecznej Hanzy. Celem obecnego związku jest rozwój turystyki i handlu w miastach członkowskich. W dniach 13-16 czerwca 2024 r. odbędą się w Gdańsku 44 Międzynarodowe Dni Hanzy. Nadanie nazwy nabrzeżu w północno - zachodniej części Wyspy Spichrzów, z uwagi na swoją nadwodną lokalizację oraz dużą popularność wśród mieszkańców jak i turystów jest idealną przestrzenią dla uhonorowania Hanzy w Gdańsku.

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego

Dokument kontynuuje realizowane od 2016 roku działanie wspierające osoby i rodziny zagrożone lub wykluczone społecznie, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wymagające wsparcia,  i które nie są w stanie samodzielnie, wykorzystując własne zasoby, pokonać problemów mieszkaniowych. Program stanowi szansę na uzyskanie wsparcia i własnego dachu nad głową, a jego zakres to m.in. mieszkania wspomagane i treningowe działające w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i Rozporządzenia MRiPS w sprawie mieszkań wspomaganych i treningowych oraz mieszkania ze wsparciem, stanowiące innowacyjne rozwiązanie lokalnie funkcjonujące w Gdańsku:

  • mieszkania wspomagane i treningowe – prowadzić te mieszkania mogą organizacje pozarządowe MOPR i inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Na pobyt w mieszkaniu wystawiana jest decyzja administracyjna. Osoba korzysta ze wsparcia asystenta/opiekuna. Uczestniczy w treningach społecznych, zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych, budżetowych oraz korzysta – w miarę potrzeb – z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. W mieszkaniach wspomaganych może mieszkać wspólnie kilka osób. Za pobyt w mieszkaniu wspomaganym mieszkaniec ponosi odpłatność zgodnie z zasadami określonymi przez RMG.
  • mieszkania ze wsparciem – mieszkania komunalne lub socjalne z zasobu Miasta. Mieszkaniec podpisuje umowę najmu lokalu mieszkalnego i kontrakt na wsparcie, regulując opłaty czynszowe i za media. Uczestniczy w treningach społecznych, zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych i budżetowych oraz korzysta – w miarę potrzeb – z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.

Szacowany koszt programu na sześć lat ze środków własnych gminy to kwota około 80 mln zł. Obejmuje m.in. koszty inwestycji związane z budową i remontami lokali, koszty utrzymania lokali mieszkalnych czy zapewnienia wsparcia. Planowane jest pozyskanie bezzwrotnego wsparcia na inwestycje w kwocie około 132 mln zł.

Średnio w ciągu jednego roku w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego w latach 2016-2023 funkcjonowało 165 mieszkań wspomaganych lub ze wsparciem, z których korzystało 415 osób. Przegłosowana kontynuacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego została poddana konsultacjom społecznym i uzyskała także pozytywną opinię Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

fot. www.gdansk.pl