Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wspólne zdjęcie uczestników konkursu
Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 10:53

Przyznano nagrody w architektonicznym konkursie studenckim

We wtorek, 26 marca głoszono wyniki konkursu dla studentów I semestru studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Był to już piętnasty tego rodzaju konkurs przeprowadzony przez Miasto wspólnie z Politechniką Gdańską.

Zadaniem obecnej edycji konkursu było zbadanie wzajemnego oddziaływania przestrzeni miejskich i zaprojektowanie powiązań przestrzennych pomiędzy Starym Miastem, a terenem Gazowni oraz powiązań zewnętrznych obszaru konkursowego ze Stocznią Cesarską, Osiedlami Doki, Brabank i Chlebowa. W tak zakreślonych ramach uczestnicy konkursu mieli zaproponować nowe formy zagospodarowania tego obszaru, zarówno w skali urbanistycznej, jak i architektonicznej.

W konkursie wzięło udział 19 zespołów projektowych. Do oceny prac powołano sąd konkursowy w składzie: 

  • Prof. Ewa Kuryłowicz
  • Prof. Magdalena Staniszkis
  • Prof. Katarzyna Zielonko-Jung, przewodnicząca sądu konkursowego
  • Prof. Antoni Taraszkiewicz 
  • Prof. Wojciech Targowski

Nagrody w konkursie 

Sąd konkursowy przyznał jedną pierwszą nagrodę (12 000 zł), nie przyznał nagrody drugiej, przyznał dwie równorzędne nagrody trzecie (po 6000 zł) oraz dwa równorzędne wyróżnienia (po 3000 zł).

I NAGRODA – praca „MEMORY GARDENS” nr 11 

dla zespołu w składzie: Julia Krukowska, Paulina Barańska, Natalia Kwidzińska, Valeriia Rusnak

Zwycięska praca skierowana jest nie tylko na rewitalizację, ułatwiająca miejską mobilność kompozycję i współczesne rozwiązania komunikacyjne,  ale na budowanie wspólnoty w mieście poprzez miejsca duchowe, co jest zadaniem niełatwym.  Projekt zawarty w pracy nr 11 z owych miejsc czyni jednak realne przestrzenne narzędzie integracji ludzi i budowy wspólnoty. 

III NAGRODA (równorzędna) – praca „DOOKOŁA” nr 3 

dla zespołu w składzie: Oliwia Hauchszulz, Marcin Owczarek, Jan Lefanczyk

Walorami zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych są między innymi: czytelne i racjonalne powiązanie nowych ciągów komunikacji pieszej i kołowej z ciągami istniejącymi, dobre powiązanie z najważniejszymi elementami przestrzeni otaczającej (w tym z Muzeum II Wojny Światowej), ciekawe, posiadające liczne otwarcia rozwiązanie waterfrontu z biegnącym wzdłuż Motławy bulwarem oraz dostosowana do charakteru miejsca i dość jednolita skala zabudowy.

III NAGRODA (równorzędna) – praca nr 5 
dla zespołu w składzie: Bogumiła Mączkowska, Michał Myka, Wiktoria Piasta

Jury konkursy doceniło szczególnie decyzje projektowe Autorów/Autorek prowadzące do wykrystalizowania spójnej i czytelnej przestrzeni publicznej z dużym udziałem zieleni łączącej nabrzeże Martwej Wisły z Kanałem Raduni oraz istniejącym na jego drugim brzegu placem w okolicy budynku Poczty Polskiej. Jednocześnie zaproponowany układ urbanistyczny pozwala na alternatywne drogi dojścia nad najbardziej atrakcyjną strefę nabrzeżną dla osób nadchodzących z różnych kierunków. Forma zabudowy waterfrontu pozwala na kadrowanie przestrzeni nadwodnej i jej obserwację z głębiej położonych stref. 

WYRÓŻNIENIE – praca „PRZEPŁYW” nr 6 

dla zespołu w składzie: Martyna Maliszewska, Dominika Ochocińska, Marta Stawska

Praca wyróżniona za wnikliwe podejście do stworzenia dzielnicy o egalitarnym programie mieszkaniowym z obiektami infrastruktury społecznej oraz lokalnym centrum tworzącymi warunki dla zaspokojenia potrzeb i integracji lokalnej ludności. Wartością pracy jest także czytelny układ sieci ulic, o głównym kierunku łączącym kanał Raduni z frontem wodnym Motławy, wyznaczający kwartały o zabudowie czytelnie definiującej wnętrza urbanistyczne, chociaż można by oczekiwać bardziej czytelnego wyeksponowania przestrzennego powiązania z Muzeum II Wojny Światowej.

WYRÓŻNIENIE – praca „7:10 SPOTKAJMY SIĘ” nr 16

dla zespołu w składzie: Wiktoria Przedpełska, Anna Czepil, Aleksandra Pikur

Praca wyróżniona zwłaszcza za konsekwentny układ przestrzenny, budujący klarowne powiązania miasta z unikalną wartością miejsca, przestrzenią wodną Martwej Wisły i Motławy. Główna oś założenia osiąga uzasadnioną kulminację na nabrzeżu akwenu. Dodatkowym, zauważalnym walorem pracy jest czynnik integrujący nową tkankę z zastaną strukturą otoczenia – kontynuacja w projektowanej tkance kierunków sąsiadujących, nawet drugorzędnych ulic, przejść i osi widokowych.

Konkurs studialny

Konkursy architektoniczno-urbanistyczne dla studentów organizowane są w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Tematyka konkursów, choć za każdym razem inna, posiada wspólny mianownik. Wybór tematu dyktowany jest chęcią uzyskania pogłębionej analizy urbanistycznej poprzedzającej działania inwestycyjne w problematycznych obszarach miasta. Ten swoisty poligon projektowy jakim jest konkurs studencki pozwala przyszłym architektom sprawdzić swoje umiejętności w rozwiązywaniu realnych problemów, a Miasto, współorganizator konkursu, zyskuje bardzo ciekawe analizy i wnioski, które może później wykorzystać do korekty własnych założeń urbanistycznych lub inwestycyjnych.

fot. www.gdansk.pl