Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

lipa drobnolistna
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:00

Dwa nowe pomniki przyrody, nowa ulica i plan zagospodarowania przestrzennego

Od dziś na mapie Gdańska pojawiły się dwa nowe pomniki przyrody a nowo wybudowany odcinek drogi zyskał nazwę. Ulica położona w Gdańsku - Przeróbce stanowi przedłużenie istniejącej ulicy Chemików w kierunku południowym. Nowo uchwalone pomniki przyrody znajdziemy w pasie drogowym przy ul. Polanki oraz w Parku im. Daniela Gralatha. Rada Miasta Gdańska głosowała również nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ul. Żaglowej i Narwickiej. 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ul. Chemików wystąpił Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Nadanie nazwy dla nowo wybudowanego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Chemików w kierunku południowym jest uzasadnione celowością zachowania jednego ciągu komunikacyjnego.

Nowe pomniki przyrody

Drzewa spełniały kryteria, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Pierwsza uchwała dotyczyła drzewa w pasie drogowym przy ul. Polanki 5 w Gdańsku, jest to lipa drobnolistna. Drzewo jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, o okazałej, pełnej i rozłożystej koronie, znaczącym obwodzie pnia oraz zaawansowanym wieku. Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz jego indywidualne cechy, to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm – 306 cm, wysokość – 12,5 m, rozpiętość korony – 8 m, szacunkowy wiek – 127 lat.

Kolejna uchwała dotyczyła drzewa w Parku im. Daniela Gralatha, z gatunku sosna wejmutka. Jest ona w dobrym stanie zdrowotnym, o gęstej i rozłożystej koronie oraz znaczącym obwodzie pnia i wieku. Walory przyrodnicze i krajobrazowe drzewa oraz jego indywidualne cechy, to przede wszystkim: obwód pnia na wysokości 130 cm – 219 cm, wysokość – 18 m, rozpiętość korony – 17 m, szacunkowy wiek – 100 lat. Wymienione cechy predysponują je do objęcia szczególną formą ochrony jako pomnik przyrody.

Fakt uznania drzewa za pomnik przyrody pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w historycznym w środowisku miejskim.

Ile mamy pomników przyrody w Gdańsku?

Od 2016 roku łącznie 70 drzew zostało uznanych za pomnik przyrody. Dodatkowo mamy dwa pomniki przyrody nieożywionej, czy głazy narzutowe. Pierwszym ustanowionym w Gdańsku pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy w Oliwie uchwalony w 1963 roku.

Również mieszkańcy coraz chętniej zgłaszają drzewa w ramach akcji "zgłoś drzewo na pomnik przyrody". Dzięki temu, od 2011 roku, uchwalono 35 pomników przyrody. Łącznie, do końca 2023 roku, mamy w Gdańsku 192 pomniki przyrody.

Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Drzewa można zgłosić również w akcji "zgłoś drzewo na pomnik przyrody". Zgłoszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl. 

Plan zagospodarowania przestrzennego

Podczas LXXII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ul. Żaglowej i Narwickiej. 

Uchwalenie planu Letnica rejon ul. Żaglowej i Narwickiej pozwoli na poprawę warunków inwestowania usługowego w rejonie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo. Plan rozszerzył przeznaczenie usługowe zgodnie z celem przystąpienia do zmiany planu, w ramach którego w sytuacjach kryzysowych możliwe będzie zorganizowanie szpitala bez konieczności czekania na regulacje prawne (np. specustawy). Główne przeznaczenie tego terenu zostało podtrzymane zgodnie z obowiązującym planem miejscowym i istniejącym zagospodarowaniem (m.in. funkcje targowe, wystawiennicze, biurowe, hotelowe). Plan umożliwi także przeznaczenie terenu dawnej bocznicy kolejowej na cele usługowo-produkcyjne, co da szansę na spójne zagospodarowanie obecnej rezerwy i terenów sąsiadujących.