Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

mapa Gdanska z zaznaczonymi granicami projektow planow

Katarzyna Błaszkowska
Biuro Rozwoju Gdańska

Data publikacji 12:30

Wyłożenie projektów planów

Od 20 listopada do 18 grudnia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych na św. Wojciechu i w Barniewicach.

Projekt planu Św. Wojciech - część zachodnia wprowadza na części obszaru przeznaczenie produkcyjno-usługowe, co poszerza ofertę inwestycyjną miasta. Pozwala także na realizację obiektów związanych ze sportami motorowymi oraz wzmocnienie lokalnego korytarza ekologicznego wzdłuż potoków Borkowskiego i Św. Wojciech poprzez wprowadzenie zieleni oraz ochronę zwartych kompleksów zieleni wysokiej i lasu.

Celem sporządzenia planu Barniewice rejon ulicy Mirandy jest zmniejszenie deficytu ogólnodostępnych terenów zielonych poprzez zabezpieczenie rezerwy terenu pod zieleń urządzoną, co jest realizacją celu publicznego. Projekt ustala również dostęp do drogi publicznej dla posesji przylegających do ulicy Mirandy.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Św. Wojciech - część zachodnia

58 308 44 78

katarzyna.rosiak@gdansk.gda.pl

Barniewice rejon ulicy Mirandy

58 308 42 46

alicja.nizynska@gdansk.gda.pl

 

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

FILM

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link do dyskusji

Św. Wojciech - część zachodnia

23.11.2023

17:00

Link

Barniewice rejon ulicy Mirandy

12.12.2023

17:00

Link

 

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 2 stycznia 2024

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres: Biuro Rozwoju Gdańska
    ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 2 stycznia 2024 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.