Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 10:27

Z gospodarską wizytą w dzielnicy Zaspa-Młyniec

Przedostatni  w tym roku spacer prezydencki po gdańskich dzielnicach dotyczył potrzeb i problemów mieszkańców Zaspy-Młyniec. Rozmowy dotyczyły m.in. konieczności montażu wind przy przystanku SKM, wykonania oświetlenia z umowy 16-tkowej na Alei Jana Pawła II, budowy PSZOK przy ulicy Hynka, termomodernizacji przedszkoli, zagospodarowania Parku Jana Pawła II,  remontu kładki nad Al. Rzeczypospolitej czy budowy naziemnych przejść na tej ulicy.

W środowe popołudnie, 20 września w spacerze z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz wzięli udział radne miasta Gdańska: Barbara Imianowska i Elżbieta Strzelczyk, radni dzielnicy, Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych i ds. Komunikacji Rowerowej oraz przedstawiciele Urzędu i miejskich jednostek m.in.  Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Wydziału Edukacji, Wydziału Rozwoju Społecznego, Wydziału Skarbu, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, Biura Architekta Miasta, Zarządu Transportu Miejskiego, Straży Miejskiej oraz Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy  z Mieszkańcami.

Spotkanie rozpoczęło się przy przystanku SKM, gdzie poruszono problem dostępności na perony osób o szczególnych potrzebach i konieczności budowy wind na peronach SKM. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wskazał, że budowa wind na peronach SKM leży
w kompetencjach kolei, jednakże miasto podejmie dialog z PKP w tej sprawie.

W rejonie skweru zlokalizowanego pomiędzy ulicą Hynka a nasypem wjazdowym ulicy Braci Lewonieckich poruszono temat zagospodarowania zieleni oraz utworzenia systemu parkingu park & ride w tym miejscu. Biuro Rozwoju Gdańska poinformowało, iż teren znajduje się w rezerwie tzw.  Drogi Czerwonej, jednak jako zagospodarowanie tymczasowe dopuszczona jest realizacja parkingów terenowych i możliwa jest realizacja zieleni urządzonej. Jednocześnie Biuro Architekta Miasta wskazało, iż w niedługim czasie rozpoczną się warsztaty dotyczące Studium „Pasma Alei Grunwaldzkiej”, gdzie Rada Dzielnicy może aktywnie uczestniczyć, a także wypracować rozwiązanie na uporządkowanie terenu do czasu docelowego rozwiązania.

Dyskutowano również na temat planowanej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Hynka i poinformowano, że planowy termin zakończenia robót przewidziany jest do końca 2025 r.

W kwestii termomodernizacji przedszkoli wskazano, iż termomodernizacje zaplanowane i realizowane w ramach poprzedniego (2014-2020) okresu programowania zostały już wykonane lub ich realizacja się kończy i jest przygotowany pakiet kolejnych obiektów oświatowych wskazanych do termomodernizacji.

Oświetlenie al. Jana Pawła II oraz poprawa jakości dróg, m.in ul. Hynka i Jana Pawła II to z kolei inwestycja towarzysząca rozbudowie mieszkaniowej. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni kończy rozmowy z deweloperem i przedstawi radzie dzielnicy ostateczny zakres umowy i harmonogram prac.

W sprawie zagospodarowania terenu Parku Jana Pawła udzielono informacji, iż Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wprowadził modernizację Parku Jana Pawła II do programów strategii Zielone Miasto 2030.

W kwestii demontażu kładki i przebudowy całego skrzyżowania Al. Jana Pawła II z Al. Rzecząpospolitą wraz z budową przejazdów dla rowerów poinformowano, iż miasto zgłosiło zadanie do dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Obszar Metropolitarny Gdańsk Gdynia Sopot naboru do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027 z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Ocena złożonych wniosków nie została jeszcze zakończona, natomiast bez wsparcia zewnętrznego cała inwestycja najprawdopodobniej nie jest możliwa to realizacji w najbliższych latach.

Na koniec spaceru dyskutowano na temat konieczności budowy naziemnych przejść dla pieszych na Al. Rzeczypospolitej. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował, że planowane są w tym rejonie cztery przejścia, natomiast w pierwszej kolejności powstaną na pewno dwa: w rejonie ETC oraz przystanku przy ul. Startowej.

Ostatnia Dzielnica, w której odbędzie się spacer w 2023 roku to Orunia Górna – Gdańsk Południe.

fot. www.gdansk.pl

Załączniki