Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Mapa Gdanska z zaznaczonymi granicami projektu planu

Katarzyna Błaszkowska
Biuro Rozwoju Gdańska

Data publikacji 10:52

Rejon ulicy Jabłoniowej - projekt planu dostępny dla mieszkańców

Od 11 września do 9 października 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych na Szadółkach.

Projekt planu Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej umożliwia powiększenie terenu zieleni sukcesywnie zagospodarowywanego w ramach Gdańskiego Budżetu Obywatelskiego; w związku z tym wokół stawu będzie mógł powstać teren zieleni powiązany kompozycyjnie z placami i usługami, w którym wskazano miejsce pod budowę domu społecznego. Projekt pozwala także na realizację przestrzeni ogólnodostępnej w sąsiedztwie Zielonego Stawu – placu z dostępem do usług w parterach oraz intensyfikację zabudowy mieszkaniowej. W planie wyznaczono również tereny pod nową szkołę i usługi sportu. Zmiany przestrzenne w tym rejonie są efektem korekty układu drogowego, związanej z powstaniem ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu 58 308-44-73 lub za pośrednictwem maila winicjusz.momont@gdansk.gda.pl.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

FILM

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 5 października 2023 roku o godzinie 17.00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 23 października.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 23 października 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.