Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

2160  mapa z zaznaczonymi granicami planu

Magda Zaborowska
Biuro Rozwoju Gdańska

Data publikacji 12:30

Wyłożenie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Od 28 sierpnia do 25 września 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych w Osowej.

Celem projektu planu Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej jest umożliwienie realizacji publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego oraz wprowadzenie zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą w pasie nadwodnym. Zapisy projektu planu pozwalają także na nieznaczną intensyfikację parametrów projektowanej zabudowy usługowej wzdłuż ulicy Barniewickiej i przekształcenie zabudowy istniejącej. Ponadto w rejonie skrzyżowania ulic Letniskowej i Barniewickiej, gdzie występuje naturalne zagłębienie bezodpływowe, ustalono przeznaczenie terenu na park retencyjny. W obszarze węzła integracyjnego w sąsiedztwie dworca Osowa wprowadzono zapisy kształtowania przestrzeni publicznej zgodne z wytycznymi z opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne. 

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektantka udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu 58 308-42-46 lub za pośrednictwem maila katarzyna.ulasinska@brg.gda.pl.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

LINK

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 21 września 2023 roku o godzinie 17.00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 9 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 9 października 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.