Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Magda Zaborowska
Biuro Rozwoju Gdańska

Data publikacji 14:00

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Brzeźna i Piekliska

Od 21 sierpnia do 18 września 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych w Brzeźnie i na Pieklisku.

Projekt planu Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej pozwala na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach po dawnej oczyszczalni ścieków. Możliwe będzie także wykreowanie nowej przestrzeni publicznej i powiązań transportowych o charakterze ulic miejskich – tzw. ul. Nowej Gdańskiej, ul. Uczniowskiej z trasą tramwajową po północnej stronie, a także ciągów pieszych i rowerowych. Ponadto zarezerwowano teren pod funkcje społeczne, na którym w przyszłości może powstać szkoła. Zapisy projektu planu wskazują nowe tereny zieleni publicznej oraz zapewniają ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych już istniejącej zieleni wysokiej, w tym kompleksu leśnego we wschodniej części terenu.

Projekt planu Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi – Prezydent Miasta Gdańska uwzględnił część ze złożonych przez mieszkańców uwag, co poskutkowało zmianami w projekcie. Nowe zapisy dotyczą jednego z terenów mieszkaniowych, który charakteryzuje się dużymi różnicami terenu – wprowadzono nieprzekraczalną wysokość zabudowy oraz zakaz makroniwelacji na jego części. Nie zmieniły się natomiast główne założenia projektu planu, czyli: realizacja celu publicznego – przedłużenie ulicy Lema na odcinku od ulicy Hausbrandta do ulicy Kartuskiej jako drogi publicznej, w miejscu obecnie ustalonego ciągu pieszo-jezdnego, a także ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania niezainwestowanego terenu na południe od ulicy Kartuskiej; dotychczas obszar ten był przeznaczony pod funkcję radionawigacyjną.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok

58 308 44 73

winicjusz.momont@brg.gda.pl

Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej

58 308 42 57

jaroslaw.wincek@brg.gda.pl

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

LINK

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link
do dyskusji

Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok

28.08.2023 r.

17:00

Link

Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej

05.09.2023 r.

17:00

Link

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 2 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 2 października 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.