Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

System tras rowerowych w Gdańsku, źrodlo BRG

Katarzyna Błaszkowska
Biuro Rozwoju Gdańska

Data publikacji 11:19

Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0

W Gdańsku polityka rowerowa to spójny projekt, który w ostatnich latach przyczynił się do wyraźnego wzrostu ruchu rowerowego w mieście. Udostępniona do publicznego wglądu od 22 maja do 23 czerwca Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0 to dokument, który weryfikuje realizowane w ostatnich latach plany związane z rozwojem infrastruktury rowerowej.

Biuro Rozwoju Gdańska w 2011 roku opracowało dokument System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR). Opracowanie to objęło zarówno istniejącą już wówczas sieć tras rowerowych, jak również wskazało przebieg nowych, z podziałem na ich klasę i funkcję (użytkową lub rekreacyjną). STeR to efekt pracy ekspertów, ale również owoc szerokich konsultacji społecznych, za które Biuro Rozwoju Gdańska otrzymało nagrodę Gdańskiej Kampanii Rowerowej „Złota Szprycha 2012”.

W 2013 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła Strategię Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR). Dziś wiele założeń tej strategii udało się już zrealizować; ruch rowerowy, jako część systemu transportowego miasta, jest uwzględniany w dokumentach strategicznych, chociażby w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku, czy w programie operacyjnym „Mobilność i Transport”.

STeR 2.0

W ostatnich latach zrealizowano wiele tras rowerowych wskazanych w dokumentach STeR i SR STeR, zmieniły się także uwarunkowania przestrzenne, społeczne i techniczne. W Gdańsku oraz w sąsiednich gminach powstały nowe osiedla, zrealizowano nowe linie tramwajowe, Pomorska Kolej Metropolitalna połączyła Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym oraz terenami w kierunku Kartuz i Kościerzyny. Wraz ze wzrostem ruchu rowerowego, wzrosły oczekiwania mieszkańców w stosunku do infrastruktury rowerowej, która powinna umożliwiać codzienny dojazd do pracy czy szkoły. Ponadto powszechne stały się hulajnogi elektryczne, a także inne urządzenia transportu osobistego.

Od powstania dokumentu STeR i przyjęcia strategii jego realizacji minęła już blisko dekada. Konieczna jest zatem aktualizacja wypracowanych dotąd tras i dostosowanie ich do nowych oczekiwań mieszkańców Gdańska.

Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0 zastępuje dwa dokumenty kształtujące politykę rowerową w mieście: System Tras Rowerowych Dla Gdańska – STeR, dokument strategiczny z 2011 roku oraz Strategię Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska – SR STeR.

STeR 2.0 podtrzymuje założenia przyjęte przez miasto kilka lat temu, zgodnie z którymi rozwój ruchu rowerowego podnosi poziom jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni publicznych, a infrastruktura rowerowa powinna służyć różnorodnej grupie użytkowników. Dokument ten jednak weryfikuje kształt systemu tras rowerowych wskazany na mapie STeR tak, aby spełniał on oczekiwania użytkowników, był dostosowany do obowiązujących przepisów i zapewniał efektywność działań inwestycyjnych.

Opracowanie STeR 2.0 powstało na drodze szerokich konsultacji społecznych; na przełomie 2021 i 2022 roku kilkuset mieszkańców zgłosiło uwagi i propozycje nowych tras rowerowych – zaznaczając je na interaktywnej mapie, udostępnionej do tego celu przez Biuro Rozwoju Gdańska, lub drogą mailową.

Mapa STeR 2.0

Mapa przedstawia wizję kompletnego systemu tras rowerowych w oparciu o docelowy układ transportowy Gdańska oraz wskazuje kierunek przekształceń poszczególnych tras i ich połączenia.

Trasy tworzące system zostały podzielone na cztery klasy:

  • ekostrady służące szybkim, tranzytowym przemieszczeniom międzydzielnicowym, zakładające najwyższy komfort jazdy,
  • trasy główne budujące podstawowy szkielet tras miejskich,
  • trasy zbiorcze uzupełniające strukturę tras,
  • trasy lokalne – nie wskazane na mapie STeR 2.0 – obejmujące wszystkie pozostałe połączenia rowerowe.

Dla każdej z tras wskazana została optymalna forma realizacji: czy ma to być wydzielona droga rowerowa, pasy rowerowe w jezdni, czy ruch po jezdni na zasadach ogólnych.

Proponowane ekostrady to osiem tras o docelowej długości blisko 65 kilometrów. Ich zadaniem jest zapewnienie szybkich połączeń do i z dzielnic na górnym tarasie oraz wzdłuż głównej osi transportowej Gdańska. Trasy główne tworzą podstawową sieć połączeń, których łączna długość to 140 km. Znaczna część tras głównych wskazanych na mapie STeR 2.0 ma już zrealizowaną infrastrukturę rowerową w docelowej formie. Szkielet podstawowych połączeń uzupełniają trasy zbiorcze (ich długość wynosi 325 km) oraz trasy lokalne i strefy ruchu uspokojonego. W Gdańsku strefy ruchu uspokojonego obejmują, wg danych z 2022 roku, ponad 66% całej siatki ulic. STeR 2.0 zawiera także wytyczne dotyczące parkingów rowerowych.

STeR 2.0 zakłada, że w kolejnych latach podstawowym kryterium realizacji poszczególnych elementów systemu tras rowerowych w mieście pozostanie możliwość finansowania inwestycji i jej realizacji. W dokumencie tym odstępuje się od szczegółowego ustalania kolejności realizacji tras, z utrzymaniem priorytetu dla likwidacji niedogodności, nieciągłości i przeszkód na już istniejących trasach rowerowych (Etap 0) oraz promocji rozbudowy podstawowego szkieletu tras (Etap 1). Docelowy kształt Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska obejmujący wszystkie pozostałe trasy został wskazany jako Etap 2 realizacji projektu.

Dokument STeR 2.0 jest udostępniony do publicznego wglądu od 22 maja do 23 czerwca 2023 roku.

Wnioski i uwagi do dokumentu STeR 2.0 można składać do 23 czerwca 2023 roku.

Mapa w formie tradycyjnego wydruku dostępna jest do wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Wnioski i uwagi w formie pisemnej można składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl.