Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Konkurs dla organizacji pozarządowych na działania w kulturze, mat. UMG
Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:00

Ruszają konkursy dla NGO na działania z zakresu programów Gdańsk Miasto Literatury i Edukacja do Kultury 2023

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać pomysły na projekty oraz wydarzenia kulturalne promujące czytelnictwo i literackie dziedzictwo Gdańska. Do 28 kwietnia twa także nabór wniosków z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze oraz wspierających pasje i aktywności twórcze mieszkańców Gdańska. 

Działania w konkursach Gdańsk Miasto Literatury i Edukacji do Kultury 2023 powinny być zgodne z założeniami „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Konkurs Gdańsk Miasto Literatury

Strategicznym celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie projektów wzmacniających kulturę słowa, integrujących różne podmioty pola literackiego oraz budujących partnerstwa dla działań literackich, pielęgnujących literackie dziedzictwo Gdańska i wzmacniających jego współczesny potencjał literacki.  Na realizację zadań publicznych w ramach tego konkursu miasto w 2023 roku przeznaczy 150 000 zł.

Wspierane będą:

 • Realizacje projektów budujących partnerstwa w obszarze literatury i zwiększających dostępność książki poprzez angażowanie różnych przedstawicieli życia literackiego, w tym np. księgarzy, pisarzy, wydawców i in. oraz mieszkańców Gdańska. 
 • Realizacje projektów i budowanie środków przekazu uwrażliwiających na język, wzmacniających kulturę słowa, rozwijających umiejętność komunikowania respektującego godność grup i jednostek; 
 • Realizacje działań wzmacniających wizerunek gdańskich księgarń kameralnych i wydawnictw jako miejsc dostępnych, opiniotwórczych, integrujących mieszkańców i animujących życie kulturalne; 
 • Realizacje działań kulturalnych (warsztatów, spotkań autorskich, spacerów literackich, podcastów, działań performatywnych w przestrzeni miasta i innych) promujących czytelnictwo. Wzmacnianie postaw proczytelniczych w różnych grupach odbiorców i z ich udziałem, z uwzględnieniem młodzieży i młodych dorosłych; 
 • Realizacje działań i tworzenie trwałych treści budujących kompetencje kulturowe w zakresie literatury, w tym przeznaczonych dla kadr zarządzających instytucji, jednostek organizacyjnych i firm, nauczycieli oraz edukatorów. Zwiększenie obecności książki w branżach niekojarzonych stereotypowo z kulturą i wzmocnienie edukacyjnej, proobywatelskiej roli książki. 
 • Realizacje działań pielęgnujących literackie dziedzictwo Gdańska oraz wzmacniających jego współczesny potencjał literacki. 

Konkurs na działania z zakresu Edukacji do Kultury

Gdańsk w 2023 roku przeznaczy 200 000 zł na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze oraz służących rozwijaniu pasji i aktywności twórczej mieszkańców Gdańska. Propozycje m.in. warsztatów, wydarzeń kulturalnych czy zajęć edukacyjnych.

Wspierane będą:

 • Działania prowadzące do wzrostu wiedzy o historii, dziedzictwie narodowym i współczesności Gdańska, pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej oraz narodowej, umacniania świadomości obywatelskiej w kontekście miejskim, państwowym i europejskim, pobudzania zaangażowania obywatelskiego i kreatywności artystycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w wysokojakościowych wydarzeniach kulturalnych, a tym samym podnoszenie kompetencji mieszkańców;
 • Inicjatywy oparte na procesie, w ramach którego rozwijane będzie świadome uczestnictwo w kulturze. Wspieranie rozwoju potencjału, pobudzanie kreatywności i budowanie nowych kompetencji w mieszkańcach, wzmocnienie lokalnej tożsamości w miejscu zamieszkania;
 • Zadanie powinno odnosić się do rozwiązania zdefiniowanego problemu, braku aktywności, ograniczeń związanych z utrudnionym dostępem do zinstytucjonalizowanych miejsc kultury. Dobór form aktywizacji poprzez sztukę lub kulturę musi być odpowiedzią na realne potrzeby odbiorców (te potrzeby muszą być jasno określone w ofercie konkursowej); 
 • Działania pobudzające kreatywność i budujące umiejętności uczestników, które w konsekwencji rozwiną kompetencje kulturowe i kulturalne mogą przybierać różne formy, m.in.: warsztaty, zajęcia edukacyjne wraz z prezentacją efektów szerokiej publiczności i małe wydarzenia kulturalne.

Poradnik: Jak stworzyć dobry projekt, który wpisuje się w działania programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK?

Termin zgłoszeń systemie Witkac do 28 kwietnia

Oferty w obu konkursach, wraz z ewentualnymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl do 28 kwietnia 2023 do godz. 15.00. Jedna organizacja może złożyć w każdym konkursie nie więcej niż 2 oferty. Złożenie większej ilości ofert powoduje automatyczne odrzucenie wszystkich ofert złożonych w danym konkursie. 

Potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2023. Można to zrobić na trzy sposoby:

 • osobiście - Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12), ul. Partyzantów 74 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Wilanowska 2 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4
 • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego,  o terminie złożenia  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.

Szczegółowe regulaminy obu konkursów wraz załącznikami znajdują się w BIP.