Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Program koncentruje się na przeciwdziałaniu uzależnieniom fot  pixabay com
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 17:15

Profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii także w przyszłym roku

W czwartek, 24 listopada podczas sesji Rady Miasta Gdańska został przyjęty Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 20 mln zł. 

Priorytetem programu jest zwiększenie świadomości wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, jak ich ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie własne i najbliższego otoczenia. Istotnym jest też zmniejszanie skali problemów uzależnień gdańszczanek i gdańszczan za pomocą podejmowanych zachowań prozdrowotnych i pełnego uczestniczenia w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.

Program koncentruje się na przeciwdziałaniu uzależnieniom, których patomechanizm jest podobny, niezależnie od czynnika, doprowadzającego do uzależnienia. Charakter podejmowanych działań w zakresie profilaktyki, może być dostosowany do jednego rodzaju nośnika uzależnienia, jak i wspólny dla obu. Od bieżącego roku program, zgodnie z rozszerzeniem przepisów, obejmuje też, choć w mniejszym zakresie niż uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, uzależnienia behawioralne.

Szczegółowe cele programu to:

  • ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy oraz ograniczenie skali uzależnień od zachowań,
  • rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
  • ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych, wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych,
  • optymalizacja systemu planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji programu oraz wzmacnianie synergii działań i współpracy podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnionym.

Zadania zawarte w programie zostały określone na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska oraz ewaluacji podejmowanych dotychczas działań, z uwzględnieniem zarówno rozpoznanych potrzeb, jak i zobowiązań, wynikających z właściwych przepisów prawnych. Program jest integralną częścią Wieloletniego, Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021 – 2025, jednocześnie będąc częścią dokumentów: Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, a także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Środki na realizację programu stanowią dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.