Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:31

Zgłoś się do Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek

Dobiega końca III kadencja Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek, która jest organem konsultacyjno-doradczym przy prezydencie Gdańska. W związku z tym trwa rekrutacja do IV kadencji. Osoby z doświadczeniem migracji, które mieszkają w Gdańsku i swobodnie posługują się językiem polskim, mogą aplikować do 19 grudnia.

- Drogie Imigrantki, drodzy Imigranci. Zapraszam Was do aplikowania do Gdańskiej Rady Imigrantek i Imigrantów. To miejsce dla tych, którzy doświadczyli migracji, niezależnie od tego, skąd pochodzą i właśnie w Gdańsku znaleźli miejsce, w którym obecnie żyją i współtworzą naszą wspólnotę. To już czwarta kadencja pracy społecznej, przez trzy kolejne lata. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, jak imigranci mają się w naszym mieście, zapraszam do kandydowania. Jedyny wymóg to sprawne posługiwanie się językiem polskim i doświadczenie imigranckie - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W Radzie Imigrantów i Imigrantek IV kadencji (na lata 2023-2025) może zasiadać 16 osób. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada. Aplikacje (list motywacyjny oraz skan rekomendacji) należy przesłać do Hanny Kuligowskiej na adres mailowy: hanna.kuligowska@gdansk.gda.pl

Na czym polega praca w Radzie Imigrantów i Imigrantek?

Rada Imigrantów i Imigrantek jest organem konsultacyjno-doradczym przy prezydencie Gdańska i została powołana w ramach wdrażania Modelu Integracji Imigrantów. Do zadań Rady należy:

 • doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zadań określonych w Modelu;
 • wspieranie działań i inicjatyw, które służą integracji, zgodnie z normami i wartościami zawartymi w gdańskim Modelu Integracji Imigrantów oraz uczestnictwo we wdrażaniu Modelu,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką integracji i migracji;
 • wyrażanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sytuacji imigrantów lub mogących mieć na nią wpływ;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat Modelu.

Członkowie Rady spotykać się będą raz w miesiącu na cyklicznych posiedzeniach. Dodatkowe spotkania mogą być związane z konkretnymi, ustalonymi wspólnie przez Radę, działaniami lub w związku z odbywaniem dyżurów. Praca w Radzie nie jest odpłatna, ale społeczna. Kadencja Rady potrwa do 2025 roku.

Jak wygląda rekrutacja?

Zgłoszenia możliwe są do 30 listopada. Do aplikowania zapraszamy osoby z doświadczeniem migracji, które:

 • mieszkają w Gdańsku
 • znają język polski na poziomie umożliwiającym swobodną rozmowę, wypowiadanie się i rozumienie tekstu czytanego
 • nie wykonują działalności odpłatnej na rzecz cudzoziemców
 • orientują się w działaniach integracyjnych, prowadzonych przez różne instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Gdańska
 • zapoznały się z Modelem Integracji Imigrantów.

Aplikacja powinna zawierać:

1. list motywacyjny w języku polskim, w którym muszą się znaleźć:

 • imię i nazwisko wraz z adresem e-mail do kontaktu
 • informacje o okresie zamieszkania w Gdańsku
 • uzasadnienie chęci uczestnictwa w Radzie Imigrantów i Imigrantek
 • opis doświadczenia związanego z migracją
 • opis dotychczasowej działalności zawodowej i zaangażowania w działania społeczne na rzecz integracji lub udokumentowane doświadczenie
 • wskazanie obszaru zainteresowań, który dotyczy obszaru opisanego w Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek oraz uzasadnienie swojego wyboru.

2. rekomendacje od organizacji bądź instytucji potwierdzające aktywne zaangażowanie w działania społeczne na rzecz integracji (np. instytucje edukacyjne; domy i kluby sąsiedzkie; NGO; inne instytucje społeczne. Rekomendacje mogą pochodzić także od dotychczasowych członków Rady Imigrantów i Imigrantek). Rekomendacje muszą zawierać dane kontaktowe do organizacji lub osób wydających w celu umożliwienia weryfikacji zawartych w nich informacji.

Osoby biorące udział w rekrutacji, które dostarczą pełną dokumentację i spełnią wszystkie wymogi formalne, zostaną zarekomendowane Prezydent Aleksandrze Dulkiewicz, która podejmie decyzję o składzie IV kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek.

UWAGA! W liście motywacyjnym należy zamieścić poniższą informację:

„W zakresie przedstawionych rekomendacji udzielam zgody gminie miasta Gdańska – Prezydentowi Miasta Gdańska, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tychże rekomendacjach. W razie przyjęcia do IV kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek, wyrażam zgodę na publikację moich danych (imienia i nazwiska) w dokumentach tworzonych na potrzeby powołania i działalności Rady Imigrantów i Imigrantek oraz wdrażania Modelu Integracji Imigrantów, a także na upublicznianie mojego wizerunku w związku z udziałem w spotkaniach i wydarzeniach związanych z moim uczestnictwem w IV kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek.”