Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Mapka przedstawiająca miejsca, dla których uchwalane były plany miejscowe i użytki ekologiczne.

Magda Zaborowska
Biuro Rozwoju Gdańska

Data publikacji 13:30

Uchwalenia w sprawie planów miejscowych

W czwartek, 25 sierpnia, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. sześć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono i do trzech przystąpiono, zostały ustanowione także dwa nowe użytki ekologiczne.

Uchwalone plany obejmują tereny w Śródmieściu, we Wrzeszczu Dolnym i w Zakoniczynie. Zmiany, jakie zostaną wprowadzone pozwolą m.in. na modernizację obiektów sportowych, poprawę jakości przestrzeni publicznej w rejonie gdańskiego dworca autobusowego oraz wyznaczenie parku retencyjno-rekreacyjnego. Zainicjowane prace planistyczne dotyczą terenów Oruni, Kokoszek i Maćkowych. Ustanowienie użytków ekologicznych „Ropuszy Staw przy Dworze III” i „Traszka Górska w Żwirowni”, zlokalizowanych w Oliwie, przyczyni się do większej ochrony miejsc rozrodu płazów.

Uchwalenia

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei gen. Józefa Hallera 201 umożliwia modernizację istniejących obiektów Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922 oraz realizację odpowiedniego zaplecza socjalnego, niezbędnego dla dalszego funkcjonowania klubu. Ponadto zapisy planu kształtują pierzeję ulicy Hallera poprzez dopuszczenie budynków sportowo-edukacyjno-rekreacyjnych, nawiązujących charakterem zabudowy do pierzei po przeciwnej stronie ulicy.

Plan Śródmieście - rejon dworca autobusowego utrzymuje istniejącą funkcję dworca pasażerskiego z dopuszczeniem nowych obiektów usługowych, kształtujących zachodnią pierzeję ulicy 3 Maja. Możliwość realizacji nowej zabudowy poprawi jakość przestrzeni publicznej w tej części miasta. Plan umożliwia również wprowadzenie publicznego ogólnodostępnego ciągu pieszego na Górę Gradową oraz ochronę istniejącej zieleni na zapleczu dawnej Szkoły Wojennej i zabezpieczenie istniejących szpalerów drzew. Dzięki przyjętym zapisom zachowany zostanie widok na fortyfikacje oraz panoramę Głównego i Starego Miasta, obserwowaną z punktu widokowego na Górze Gradowej.

Plan Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a  zapewnia możliwość zrealizowania celów publicznych w postaci parku retencyjno-rekreacyjnego o powierzchni powyżej 4 ha oraz całorocznego lodowiska i pływalni. Celem planu jest wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni – ulicy o charakterze miejskim z usługami w parterach budynków, z priorytetem dla ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej. Ponadto plan pozwala na realizację nowej zabudowy mieszkaniowej (wielorodzinnej) w sąsiedztwie przewidywanego centrum dzielnicowego. Wprowadzono także szereg zapisów zapewniających zielone powiązania między wschodnią a zachodnią częścią Parku Południowego oraz maksymalną ochronę istniejących walorów przyrodniczych.

Przystąpienia

Celem przystąpienia do prac nad planem Maćkowy – rejon ulicy Przemian jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, zapewniającego możliwość realizacji odprowadzenia wód opadowych z obszaru, a także usprawnienie odpływu ze zbiornika wodnego przy ulicy Przemian. Ponadto celem planu jest skorygowanie układu drogowego, co poprawi dostępność do działek w rejonie ulic Przemian i Muzyka.

Radni podjęli także uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Kokoszki Przemysłowe – rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II, który umożliwi realizację boiska treningowego wraz z zapleczem sportowym.

Głównym celem przystąpienia do sporządzenia planu Orunia – rejon ulic Przybrzeżnej i Kolonii Rola jest rozwój funkcji mieszkaniowej, w tym budownictwa społecznego. Dodatkowo w planie zostaną ujednolicone warunki zabudowy dla całego kompleksu działek wraz z obsługującym go układem drogowym. Realizacja zapisów planu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności Gminy Miasta Gdańska i realizacji polityki mieszkaniowej zapisanej w Strategii Rozwoju Gdańska.

Użytki ekologiczne

Jednym z przyjętych przez Radnych użytków ekologicznych jest „Ropuszy Staw przy Dworze III” o powierzchni 0,49 ha, położony w Oliwie, na zachód od zespołu zabudowy Zakładu Poprawczego przy ulicy Polanki. Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona stawów będących miejscem rozrodu chronionych płazów: traszki zwyczajnej i ropuchy szarej.

„Traszka Górska w Żwirowni” o powierzchni 0,14 ha to drugi użytek ekologiczny przyjęty przez Radnych podczas sesji. Położony jest w Oliwie, na zachód od ulicy Polanki oraz terenu Dworu III. Obecnie w obszarze tym znajdują się pozostałości po zbiorniku wodnym oraz niezagospodarowane tereny zielone. Celem ustanowienia użytku ekologicznego „Traszka Górska w Żwirowni” jest ochrona niewielkiego zbiornika wodnego, zasilanego wypływami wód podziemnych, będącego jednym z ośmiu w Lasach Oliwskich i na całym Niżu Polskim, miejscem rozrodu chronionej traszki górskiej, a także traszki zwyczajnej.