Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Nasadzenia kasztanowców nad kanałem Raduni (2)
Zdjęcie portretowe: Agnieszka Kowalkiewicz

Agnieszka Kowalkiewicz
Gdańskie Wody

Data publikacji 15:31

Gdańszczanie sadzą kasztanowce

40 nowych kasztanowców zostanie posadzonych przy Kanale Raduni. W środę, 24 listopada ruszyła akcja sadzenia drzew. Kasztanowce czerwone upiększą wał. Projekt jest realizowany w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Koszt realizacji zadania to 80 000 zł.

- Wielka Aleja Kasztanowców jest dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce - i nie tylko -  bardzo cennym, charakterystycznym miejscem. Nowe drzewa to szansa na jej dłuższe i piękniejsze życie – mówi Agnieszka Bartków, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce i pomysłodawczyni akcji (autorka zwycięskiego projektu do Zielonego BO).

- Podjęliśmy decyzje o wprowadzeniu Zielonego Budżetu Obywatelskiego ponieważ zależało nam na tworzeniu takich właśnie inicjatyw. BO realnie przekłada się na środowisko przyrodnicze Gdańska, a w tym konkretnym przypadku jest też okazją do integracji mieszkańców – mówi Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. – Wierzę, że przed nami jeszcze wiele dobrych, zielonych inicjatyw!

Dłuższe życie alei kasztanowców

Obecnie na wale znajduje się około 700 drzew różnych gatunków. Część z nich zbliża się do swojego maksymalnego wieku. Na ich warunki bytowe wpływa nie tylko umiejscowienie, ale też m.in. coraz częściej występujące długie okresy bezdeszczowe. By utrzymać drzewa w jak najlepszej kondycji w zeszłym roku wykonano inwentaryzację dendrologiczną, specjalistyczne badania, a także pierwsze zabiegi pielęgnacyjne.

Ekspertyza

Inwentaryzację sporządzono na podstawie wizualnej oceny – tzw. VTA (Visual Tree Assessment). Wykonano pomiary dendrometryczne, określono też stan zdrowotny, statystyki i ew. pochylenia pni. Ponadto, zebrano informacje dotyczące zaobserwowanych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i bezkręgowców, które mogą wpływać (tak pozytywnie jak i negatywnie) na wegetację drzew. Opisano też wszelkie widoczne symptomy uszkodzeń części naziemnej i chorób i wskazano zalecenia, pozwalające na poprawę stanu zdrowotnego drzew.

Badania

Na podstawie ekspertyzy wykonano badania glebowe, mające na celu określenie zasobności gleby w makro- i mikroelementy i zaproponowanie odpowiedniego nawożenia, które zapewni drzewom optymalne warunki do wzrostu i zwiększy ich odporność na choroby i szkodniki. Przeprowadzono też badania tomograficzne, diagnozujące wewnętrzną kondycję drzew, uzupełniające VTA. 20 drzew wytypowano do dokładniejszej analizy, pozwalającej na pomiary stopnia rozkładu drewna, wielkości zgnilizn i ubytków wewnątrz pni, mających wpływ na stabilność.

Utrzymanie

By utrzymać drzewa w jak najlepszej kondycji, są one pielęgnowane według indywidualnych wskazań inwentaryzacji dendrologicznej, poszerzonej o szczegółowe badania. Pielęgnację wykonano już na około 70 procentach wskazanych do tego drzew. Kolejne prace pielęgnacyjne będą wykonywane do lutego 2022 roku.

Plany

W kolejnych latach planowane jest poprawienie warunków siedliskowych drzew. Rozważne jest nawożenie lub zabiegi mikrobiologiczne strefy korzeniowej drzew. Ostateczna decyzja zapadnie po wykonaniu powtórnych badań glebowych. Zakres prac musi odpowiadać tendencji  zmian zachodzących w obrębie systemów korzeniowych. Drzewa w złej kondycji zdrowotno-technicznej zagrażającej bezpieczeństwu zostaną usunięte (wycinka obejmie łącznie 29 drzew, w tym 7 jako częściowa wycinka pni ze skupin).

W związku historyczną wartością obiektu hydrotechnicznego jak i istniejącego zabytkowego drzewostanu, wszelkie działania związane z badaniem drzew na wale Kanału Raduni są uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.