Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:00

Nabór wniosków do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego”

W tym roku Nagroda przyznawana będzie w trzech kategoriach: dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Gdańskiego Społecznika Roku. Wnioski można składać do piątku, 30 lipca do godz. 15.00.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. W pozostałych kategoriach zgłoszenia muszą być podpisane przez minimum 10 osób. Ponownie zgłoszeni nie mogą być ci laureaci, którzy otrzymali Nagrodę w ciągu ostatnich 5 lat oraz wyróżnienie w ciągu ostatnich 2 lat. Lista dotychczasowych laureatów dostępna jest na wskazanej stronie internetowej.

Przyznawana od dwudziestu lat

Patron Nagrody - Lech Bądkowski był współtwórcą „Solidarności", działaczem społecznym i kaszubskim, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej. Zmarł w 1984 roku i został pochowany na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”. Przyznawanie nagrody Jego imienia dla gdańskich organizacji pozarządowych zainicjował w 2001 roku prezydent Paweł Adamowicz, aby uhonorować i podkreślić ich wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów.

Organizacja Pozarządowa Roku

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

Darczyńca Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

Społecznik Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Jak i gdzie składać wnioski

Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00 (edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 30 lipca 2021 roku, do godz. 15:00).
W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Szczegółowy regulamin i wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr. tel.: 58 32368 67 lub zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl.