Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Izabela Kozicka-Prus

Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:39

Dokumentacji STEŚ dla projektu PKM Południe – umowa podpisana

Podpisanie umowy na dokumentację STEŚ, to istotny krok w kierunku powstania trasy PKM Południe. Studium ma być gotowe do końca 2023 roku.

 

- Dziś ważny dzień dla Gdańska, dla obszaru metropolitalnego i dla województwa pomorskiego, ponieważ podpisując umowę na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe stawiamy kolejny krok w kierunku realizacji tej inwestycji, a kolej to przyszłość - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. -  Przysłuży się ona rozwojowi całego naszego obszaru. Należy dodać, że mamy już doświadczenia wspólnej inwestycji, razem z panem wójtem Kowal i panią wójt Pruszcza Gdańskiego zbudowaliśmy pierwszą szkołę metropolitalną w Polsce.

– Jest to swoisty znak, swoisty symbol województwa pomorskiego, które od kilku lat inwestuje w linie kolejowe. Od wielu lat staramy się rozwijać transport szynowy w całym naszym regionie. – zaznaczył  Mieczysław Stuk, marszałek województwa pomorskiego. – Mamy  całkowicie nową linię kolejową o długości 20 km, która została wybudowana dzięki staraniu samorządu województwa przy znaczącym wsparciu, w pierwszym etapie Prezydenta Miasta Gdańska, a w drugim etapie również pana Prezydenta Miasta Gdyni. Pomorska Kolej metropolitalna, to jedyna linia, która w tym czasie była zbudowana od zera. Po drugie zdecydowaliśmy się na to, żeby regionalnym Programie Operacyjnym, w tej części kolejowej inwestować w tabor, ale też w modernizację linii. Ta modernizacja zapewni transport do innych rozwiniętych ośrodków gospodarczych województwa pomorskiego w sposób szybszy i bardziej sprawny. 

Za realizację dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego będzie odpowiadała firma TPF Sp. z o.o.. Pełna nazwa realizowanego projektu, to „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe). Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 4,45 mln zł.

– Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe jest szerokim opracowaniem przedprojektowym które służy określeniu założeń technicznych przyszłej inwestycji, jej efektywności ekonomicznej oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej – wyjaśnia Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Wykonanie tego dokumentu jest konieczne do potwierdzenia technicznych możliwości realizacji tej inwestycji oraz wzajemnej koordynacji z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi na tym obszarze. STEŚ pozwoli także na wskazanie niezbędnej rezerwy terenowej.

PKM Południe będzie kolejną nitką linii PKM prowadzącą od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, a następnie jej połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła).

W ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla PKM Południe analizowane będą następujące odcinki:

  • Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.
  • Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
  • Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.
  • Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.
  • Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami Studium Wykonalności dla Przedsięwzięcia pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna, Działania 12.1 Pomoc techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podpisano też umowę pomiędzy Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego i sopocką PBS na „Przeprowadzenie badań zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego i potoków pasażerskich na potrzeby analiz transportowych do projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II w ramach porozumienia pn.: Przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II”.

Analizy mają na celu określenie kierunków rozwoju systemu transportowego w skali makro - wybranego obszaru metropolitalnego oraz w skali mikro – wybranych miast i gmin. Zakres analiz obejmuje m.in. analizę wykonywanych podróży wewnątrz badanego obszaru (liczba, motywacja, źródło i cel oraz rodzaj podróży) – w transporcie indywidulanym i zbiorowym,  analizę jakości oferowanych usług transportowych wewnątrz obszaru, analizę konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego, zbadanie oczekiwań i preferencji mieszkańców względem transportu zbiorowego oraz identyfikację bieżących problemów transportowych.  Powyższe analizy zostaną wykonane w oparciu o badania ankietowe mieszkańców, pomiary natężania ruchu kołowego i rowerowego oraz badanie napełnienia pojazdów i wymiany pasażerów w transporcie zbiorowym.