Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Aleksandra Strug
Gdańskie Nieruchomości

Data publikacji 15:00

Gdańsk po raz kolejny wspiera przedsiębiorców

Utrzymująca się sytuacja epidemiczna oraz niepewność co do dalszych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej - to główne powody, dla których po raz kolejny zdecydowano o przedłużeniu o kolejny miesiąc pakietu pomocowego dla gdańskich przedsiębiorców.

- Będziemy walczyć o każde miejsce pracy w tym mieście, o każdego pracownika i każdego pracodawcę – zapewniał w marcu 2020 r. Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i słowa te podtrzymuje, a miasto nieustannie podejmuje działania, mające na celu pomoc przedsiębiorcom, w tym trudnym czasie oraz zminimalizowanie skutków zmian, zachodzących w przestrzeni gospodarczej.

W ramach realizowanego od marca 2020 r. Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców, najemcy gminnych lokali użytkowych i dzierżawcy nieruchomości gminnych po raz kolejny skorzystać mogą z czasowego obniżenia wysokości czynszu najmu/dzierżawy. Podobnie jak w styczniu, z pomocy skorzystać mogą wszyscy najemcy, których obroty z tytułu prowadzonej działalności spadły w związku z trwającą epidemią. Wysokość obniżki czynszu zależna będzie od tego, o ile obroty w styczniu 2021 r., okazały się niższe w porównaniu do stycznia 2020 r. Przedsiębiorcom, którzy odnotowali spadek obrotów większy niż 30 % w porównaniu z ubiegłym rokiem, przysługiwać będą ulgi za miesiąc luty 2021 r. w postaci:

1)     Obniżenia wysokości czynszu do 1 zł - jeśli obroty spadły o ponad 60%

2)     Obniżenia wysokości czynszu o 50% - jeśli obroty spadły o 30% - 60%

Gdy różnica w obrotach wynosi mniej niż 30%, obniżenie wysokości czynszu nie ma zastosowania. W przypadku gdy najemca nie uzyskał przychodów w styczniu 2020  r., do porównania przychodów przyjmuje się przychody pierwszego z kolejnych miesięcy 2020 r., w którym przychody uzyskiwał.

W działaniach dotyczących wsparcia przedsiębiorców, miasto reaguje elastycznie, tym samym wszystkie wnioski o wsparcie, które już wpłynęły, bez względu na ich formę, zostaną rozpatrzone bez konieczności ich powtórzenia. Podstawą do uiszczenia mniejszej opłaty tytułem najmu/dzierżawy z uwagi na trwającą epidemię, jest obniżka przyznana na wniosek najemcy.

Wnioski o udzielenie obniżki w opłatach czynszu najmu/dzierżawy za miesiąc luty 2021 r. wraz z załącznikami wykazującymi spadek obrotów, które uprawniają do skorzystania z obniżki, do Gdańskich Nieruchomości kierować można:

  •  W formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  • W formie elektronicznej wysyłając podpisany skan wniosku na adres  programwsparcia@nieruchomoscigda.pl lub sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego wniosku należy również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk).
  • Za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk.
  • W formie pisemnej za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku Gdańskich Nieruchomości, przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

Termin składania wniosków upływa dnia 28 lutego 2021 r.

Przedstawione rozwiązania to kolejny element realizowanego od marca 2020 r. Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców. Miasto wciąż aktywnie dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji i nieustannie podejmuje działania, które pozwolą zminimalizować skutki zachodzących w przestrzeni gospodarczej zmian.