Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Mapa z zaznaczonymi obszarami wyłożonych projektów planów z datami dyskusji publicznych

Agnieszka Siedlecka
Biuro Rozwoju Gdańska

Data publikacji 11:43

Wyłożenie projektów planów miejscowych

Od 4 stycznia do 2 lutego w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt planu Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała

Plan został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi – pierwszy raz w sierpniu 2020 roku. Wpłynęły wówczas uwagi, które w większości zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Gdańska. Plan umożliwi dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Hevelianum oraz pozwoli na realizację zabudowy usługowej w istniejących obiektach historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała i w nowym obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie. Po północnej stronie ul. 3 Maja dopuszczono funkcje związane z kulturą i edukacją wraz z zielenią towarzyszącą. W terenie tym ustalono ochronę wartościowego drzewostanu i wykluczono możliwość zabudowy naziemnej, dopuszczono jedynie kubaturę podziemną – w tym parking.

Projekt planu Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej

Realizuje politykę miasta wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, mającą na celu zmianę charakteru zagospodarowania terenu historycznego Polskiego Haka poprzez wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w miejsce wycofującej się funkcji produkcyjnej. Projekt planu wprowadza szereg rozwiązań, które wpłyną na wykreowanie nowej tkanki miejskiej. Ustalone zostały m.in. takie elementy jak reprezentacyjny bulwar nadwodny wzdłuż Motławy i Martwej Wisły, zielony skwer, plac publiczny, pierzeje usługowe,  konieczność stosowania szlachetnych materiałów w elewacjach oraz szereg ustaleń kompozycyjnych kształtujących nową zabudowę w taki sposób, aby była przyjazna dla przyszłych mieszkańców. Ponadto projekt planu realizuje cel publiczny związany ze zmianą sposobu przeprawy przez Motławę w ciągu projektowanej ulicy tzw. Nowej Wałowej – w formie tunelu drogowo-tramwajowego.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

 

Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała

58 308-44-78

maria.kowalska@brg.gda.pl

Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej

58 308-44-29

tomasz.lewandowski@brg.gda.pl

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Animacja przedstawiająca dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

link

Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała

05.01.2021

17.00

link

Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej

12.01.2021

17.00

link

 

 1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
 2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
 3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
 4. Instrukcja obsługi aplikacji
 5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 16 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

 • papierowej na adres:
  Biuro Rozwoju Gdańska
  Wały Piastowskie 24, IV piętro
  80-855 Gdańsk
 • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 lutego 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.