Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Herb Gdańska, dwa lwy na szarym tle.

Łukasz Iwaszkiewicz
Gdański Urząd Pracy

Data publikacji 14:30

Tarcza 6.0 - rusza nowa odsłona rządowej pomocy dla przedsiębiorców

Firmy dotknięte skutkami trwającej epidemii mogą już ubiegać się o pomoc w ramach szóstej odsłony Tarczy antykryzysowej. Wydłużyła ona możliwość ubiegania się o różnego rodzaju dofinansowania, a także wprowadziła nowy instrument w postaci jednorazowej dotacji w wysokości 5 000 zł. O nową formę wsparcia mogą się jednak ubiegać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność o określonym kodzie PKD. Zgłoszenia, wyłącznie w formie elektronicznej, można nadsyłać od 19 grudnia br. do Gdańskiego Urzędu Pracy.

Gdański Urząd Pracy 19 grudnia rozpoczął nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0. Jest to tarcza branżowa, której głównym celem jest wsparcie tych przedsiębiorców, którzy działają w branżach najmocniej dotkniętych w ostatnim czasie przez epidemię COVID-19. Najnowsza odsłona Tarczy z jednej strony wydłuża (do 10 czerwca 2021 r .) czas na składanie wniosków o przyznanie dofinansowań kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pożyczek dla mikroprzedsiębiorców lub dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Z drugiej zaś strony wprowadza zupełnie nowy instrument, ściśle dedykowany firmom m.in. z branży turystycznej, edukacyjnej, kulturalnej czy gastronomicznej.

Formy wsparcia - dotacje

O jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy, zatrudniający do 49 pracowników, których przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pomoc ta będzie mogła być przyznana jednak wyłącznie tym wnioskodawcom, którzy na 30 września 2020 r. w przeważającej części prowadzili działalność gospodarczą w jednej z poniższych branż:

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z - Działalność fotograficzna,
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A - Nauka języków obcych,
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z - Działalność szpitali,
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D - Działalność paramedyczna,
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z - Działalność muzeów,
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji
organizowanych,
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Co ważne, o dofinansowanie mogą się ubiegać również przedsiębiorcy, którzy wcześniej skorzystali z rządowej pomocy, w tym z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, samo zaś wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny. Umorzenie dofinansowania nastąpi z urzędu, bez konieczności składania oddzielnego wniosku w przypadku, gdy działalność będzie prowadzona 3 miesiące licząc od dnia, w którym nastąpiła wypłata środków przez GUP na konto przedsiębiorcy.

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać do Gdańskiego Urzędu Pracy od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Wnioski dostępne są pod adresem: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA).

W procesie aplikacyjnym konieczne będzie wypełnienie formularza informacji o pomocy publicznej.

Formy wsparcia – dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności oraz wynagrodzeń dla pracowników

Oprócz nowej formy wsparcia, szósta odsłona Tarczy antykryzysowej wydłużyła termin (do 10 czerwca 2021 r.) na składanie wniosków o przyznanie pomocy znanej z poprzednich wersji rządowego programu – dofinansowań kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pożyczek dla mikroprzedsiębiorców oraz dofinansowań kosztów wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Nie zmieniły się natomiast zasady, na jakich są one przyznawane. Szczegółowe warunki przyznawania pożyczek i dofinansowań znaleźć można na stronie internetowej GUP, pod adresem: https://gdansk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Dodatkowe informacje

W przyadku szczegółowych pytań związanych z przyznawaniem wsparcia, zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0 lub/i bezpośredni kontakt z pracownikami GUP:

Katarzyna Pałasz
Tel.: 58 743-13-56

Angelika Misiewicz
Tel.: 58 500-56-34

Wioletta Jamróz
Tel.: 58 743-13-30