Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Odsłonięcie tablicy na skwerze im. Ireny Jarockiej, fot. Dominik Paszliński
Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:00

Ogłoszenie konkursu na projekt pomnika Ireny Jarockiej

Ruszył konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Ireny Jarockiej, który ma stanąć na skwerze w Gdańsku Oliwie. Zgłoszenie konkursowe składa się z części opisowej, graficznej i rzeźbiarskiej. Dla najlepszych projektów przewidziano trzy nagrody w łącznej wysokości do 15 000 zł brutto. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany i dofinansowany kwotą 150 000 zł brutto. Rzeźbiarze mogą swoje prace składać do 1 marca 2021 r. Organizatorem konkursu jest prezydent Gdańska, pomnik sfinansuje Fundacja Ireny Jarockiej.

28 listopada 2019 roku Rada Miasta uchwałą NR XVII/355/19 zadecydowała o wzniesieniu pomnika Ireny Jarockiej w Gdańsku Oliwie, na skwerze imienia artystki. Z wnioskiem o stworzenie pomnika wystąpiła Fundacja Ireny Jarockiej, która pokryje koszty jego wykonania. Stanie on u zbiegu ulic Stefana Żeromskiego, Artura Grottgera i Wita Stwosza w Oliwie. To właśnie w tej okolicy Irena Jarocka spędziła dzieciństwo i młodość. Do 1968 roku mieszkała przy ulicy Słonecznej.

Ogłoszony przez prezydenta Gdańska otwarty konkurs rzeźbiarski, skierowany jest do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych, którzy posiadają doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji pomnika. Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Fundacji Ireny Jarockiej, przedstawiciele Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, a także przedstawiciele środowisk artystycznych oraz gdańskiego magistratu.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie pomnika Ireny Jarockiej, piosenkarki i gwiazdy estrady. Pomnik ma być zlokalizowany na skwerze im. Ireny Jarockiej w Gdańsku Oliwie. Konkretną lokalizację pomnika pokazuje mapka stanowiąca załącznik do regulaminu konkursu. Projekt pomnika powinien przedstawiać całą postać, a wielkość i forma pomnika muszą być dostosowane do przestrzeni, w której zostanie ustawiony. Należy także zaprojektować na pomniku napis IRENA JAROCKA 1946–2012. Artyści startujący w konkursie powinni zaproponować także rozwiązania techniczne, w tym konstrukcyjno-materiałowe, które gwarantują trwały charakter oraz wysoką jakość estetyczną pomnika.

Zakres rzeczowy, forma opracowania i sposób prezentacji pracy konkursowej

Praca konkursowa powinna składać się z czterech części; opisowej, graficznej, rzeźbiarskiej oraz zapisu elektronicznego wspomnianych części.

Część opisowa 

Część opisowa pracy konkursowej powinna zostać wykonana na kartkach papieru formatu A4 w kolorze białym, trwale spiętych w teczkę lub skoroszyt, w sposób uniemożliwiający dekompletację. Powinno się w niej znajdować: 

  • opis wykreowanej idei projektowej pomnika oraz przyjętych rozwiązań plastycznych i materiałowych
  • opis sposobu wykonania pomnika, w szczególności technik wykonania rzeźby i jej posadowienia oraz innych istotnych jego części.

Do każdego egzemplarza części opisowej należy dołączyć wydruki plansz przedstawiających część graficzną pracy konkursowej w formacie A3.

Część graficzna 

Część graficzna pracy konkursowej ilustrująca przyjęte rozwiązania projektowe powinna zostać wykonana na planszach o wymiarach 100 × 70 cm. Plansze powinny zawierać wizualizacje komputerowe lub rysunki perspektywiczne pomnika z uwzględnieniem jego otoczenia i kontekstu sytuacyjnego, w ilości niezbędnej do prawidłowego przedstawienia przyjętych rozwiązań projektowych. Schematy i rysunki zamieszczone na planszach powinny w czytelny sposób prezentować przyjęte rozwiązania projektowe.

Plansze powinny zostać wykonane w technice trwałej i umieszczone na lekkich, sztywnych podkładach z pianki lub tektury o grubości od 2 do 5 mm. We wszystkich narożnikach każdej z plansz – w odległości ok. 2 cm od brzegów planszy – należy umieścić otwory umożliwiające zawieszanie.

Część rzeźbiarska

Część rzeźbiarska pracy konkursowej powinna zawierać:

  • model pomnika w skali 1:5 w kolorze białym, umieszczony na podstawie o wymiarach nie większych niż 80 cm × 80 cm
  • model głowy/portretu Ireny Jarockiej w skali 1:1 w kolorze białym.

Obie części pracy powinny być wykonane metodą uniemożliwiającą ich uszkodzenie.

W celu umożliwienia wykorzystania prac zgodnie z ustaleniami regulaminu, uczestnicy są zobowiązani do złożenia zawartości wszystkich części pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego na nośniku w plikach:

  • dla części opisowej: DOC lub PDF,
  • dla części graficznej: JPEG lub PDF z osadzoną grafiką JPEG w rozdzielczości 300 dpi,
  • dla części rzeźbiarskiej: fotografie cyfrowe modelu zapisane w formacie JPG lub PNG.

Pliki zapisane w tych formatach powinny zostać wykonane w sposób uniemożliwiający identyfikację ich autora – w szczególności bez możliwości poznania jakichkolwiek danych dotyczących ich właściciela lub osób, które brały udział w ich tworzeniu.

Termin i miejsce składania prac konkursowych

Prace konkursowe należy przesłać do siedziby Organizatora lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk – Sala Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14–17.Termin składania prac konkursowych mija 1 marca 2021 r. Decyduje data wpłynięcia pracy do Urzędu Miejskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2021 r. Przewidziane są trzy nagrody w łącznej wysokości do 15 000 zł brutto, płatne ze środków Organizatora. Rozdział nagród należy do decyzji komisji.

Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do zawarcia umowy z Fundacją Ireny Jarockiej na realizację pomnika z własnych materiałów, za co otrzyma od Fundacji Ireny Jarockiej wynagrodzenie w wysokości do 150 000 zł brutto. Przy sporządzaniu ostatecznego projektu pomnika autor będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag i zaleceń sformułowanych przez komisję konkursową.

Informacja o wynikach zawierająca imię i nazwisko laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Gminy Miasta Gdańska.

Gdańska historia Ireny Jarockiej

Irena Jarocka, wybitna polska piosenkarka (1946–2012), w młodości i początkach kariery estradowej związana była z Gdańskiem. W latach 1947–1968 mieszkała wraz z rodzicami w gdańskiej dzielnicy Oliwa przy ul. Słonecznej. W Oliwie ukończyła V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. Od 1964 r. kształciła się w Studiu Piosenki Polskiego Radia i Telewizji w Gdańsku oraz studiowała w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej na wydziale wychowania muzycznego; ukończyła także Wydział Biologii Studium Nauczycielskiego w Gdańsku.

Uczestniczyła w konkursach dla piosenkarzy amatorów, współpracowała z Zespołem Estradowym Marynarki Wojennej Flotylla. W 1965 roku debiutowała w klubie „Rudy Kot” w Gdańsku i w tym samym roku pierwszy raz wystąpiła na festiwalu w Opolu. Za swój faktyczny debiut uważała występ w 1968 roku na festiwalu w Sopocie, gdzie zaśpiewała piosenkę „Gondolierzy znad Wisły”.

Artystka zmarła w 2012 r. w Warszawie i tam została pochowana. Rada Miasta Gdańska uchwałą nr LV/1567/18 z dn. 28 czerwca 2018 r. zdecydowała o nadaniu nazwy „Skwer im. Ireny Jarockiej” skwerowi położonemu przy ulicach: Stefana Żeromskiego, Artura Grottgera i Wita Stwosza w dzielnicy Oliwa. Teraz stanie tam także pomnik artystki.


Szczegółowy regulamin oraz niezbędne do aplikowania formularze znajdują się na stronie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej.