Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:34

Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku

Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gdańsku do roku 2035 to dokument uzupełniający Strategię Rozwoju Gdańska oraz Program Operacyjny Mobilność i Transport o aspekty związane z elektromobilnością. Dziś został jednogłośnie przyjęty przez Radnych Miasta Gdańska.

- Strategia adresowana jest do wszystkich mieszkańców, także do niechronionych uczestników ruchu – wyjaśnia Magdalena Szymańska z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, koordynatorka ds. elektromobilności. – Promujemy przede wszystkim transport publiczny oraz aktywne formy przemieszczania się po mieście. Zależy nam na ograniczeniu liczby podróży odbywanych samochodami osobowymi oraz ogólnej liczby samochodów w mieście. A jeżeli podróż ma się odbyć samochodem, to najlepiej z napędem alternatywnym i z wykorzystaniem mobilności współdzielonej – dodaje.

Gdańskie badanie ruchu przeprowadzone w roku 2016 pokazuje, jak na co dzień poruszają się mieszkańcy miasta. Największy odsetek, bo aż 41% przypada na podróże samochodem osobowym. Z transportu publicznego korzysta 32% badanych, 21% porusza się pieszo, a 6% - rowerem.

- Strategia rozwoju elektromobilności stanowi dla nas narzędzie, aby te trendy zmienić – mówi Magda Szymańska – Zależy nam na odwróceniu proporcji, na tym, by mniej codziennych podróży było odbywanych samochodami prywatnymi.

Wiosna tego roku zorganizowane zostały konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Elektromobilności w Gdańsku. W związku z zagrożeniem epidemicznym odbywały się w formie zdalnej. Mieszkańcy zgłaszali uwagi mailowo, drogą korespondencyjną oraz na interaktywnych spotkaniach, które umożliwiły wyrażenie opinii oraz zaproponowanie zmian.

Równolegle realizowano badania opinii społecznej na temat rozwoju elektromobilności. Do mieszkańców oraz Rad Dzielnic skierowano ankiety online, a dzięki telefonicznym wywiadom, uzyskano informacje od gdańskich przedsiębiorców i użytkowników samochodów elektrycznych. W badaniach ankietowych, trwających od 27 maja do 16 czerwca 2020 roku wzięło udział 967 respondentów mieszkających w Gdańsku.

Badania pokazały m.in., że większość mieszkanek i mieszkańców Gdańska, popiera ideę zrównoważonego transportu, czyli ograniczanie podróżowania po mieście prywatnymi samochodami osobowymi, na rzecz częstszego korzystania z transportu publicznego, carsharingu, aktywnych form mobilności – rowerów, hulajnóg i podróży pieszych oraz zwiększenia udziału samochodów zeroemisyjnych.

Z perspektywy użytkowników samochodów elektrycznych, rozwój elektromobilności to przede wszystkim rozwój infrastruktury ładowania – głównie ogólnodostępnych ładowarek na największych osiedlach Gdańska. Ta grupa wskazała również na konieczność promowania idei zrównoważonego transportu, rozwój alternatywnych środków podróżowania (głównie rowerów i hulajnóg), a także zachęcenie mieszkańców do korzystania z publicznego transportu zbiorowego.

Raport z badań opinii publicznej w ramach konsultacji społecznych Strategii jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Strategia powstała jako odpowiedź na Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w wyniku konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokument przywołuje m.in. przykłady dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego transportu, krajowe i gdańskie dokumenty strategiczne w tym obszarze oraz nakreśla obowiązki w zakresie rozwoju elektromobilności nakładane na samorządy. Przede wszystkim jednak Strategia zawiera rekomendacje dla Gdańska, cele strategiczne oraz opis powiązanych z nimi działań.

Coraz bliżej podpisania porozumienia z operatorami hulajnóg

Wzrost bezpieczeństwa drogowego, w szczególności niechronionych uczestników ruchu, czyli uregulowanie użytkowania urządzeń transportu osobistego (UTO), to kolejny aspekt na który zwróciła uwagę grupa docelowa Strategii. Na zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu władze Gdańska poinformowały o wdrożeniu rozwiązań, które poprawią relacje na linii pieszy – użytkownik hulajnogi.

Po intensywnych konsultacjach, udało się wypracować porozumienie z operatorami hulajnóg elektrycznych, które ureguluje zasady korzystania z hulajnóg w przestrzeni miejskiej. W ramach porozumienia powstanie około 200 parkingów na hulajnogi. Ich malowanie rozpoczęło się 23 września. Parkingi mają powstać w większości przy stacjach MEVO.