Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Widoczna jest mapa Gdańska z zaznaczonymi na niej miejscami co do których przedłożone były uchwały w sprawie planów miejscowych.

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 12:32

Siedem uchwał w sprawie planów miejscowych

Radni miejscy podczas XXVIII sesji Rady Miasta Gdańska podjęli m.in. siedem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany zostały uchwalone, zapoczątkowano prace na trzema.

Uchwalone plany obejmują tereny w Osowej, Oliwie, Suchaninie i Śródmieściu, pozwalają m. in. na realizację centrum społeczno-kulturalnego w postaci domu sąsiedzkiego, polityki miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zagospodarowania terenów zieleni wokół zbiornika retencyjnego, a także na rozbudowę powierzchni ekspozycyjnych Narodowego Muzeum Morskiego. Decyzją radnych rozpoczęto prace nad planami w Św. Wojciechu, Osowie i Oliwie.

Plany uchwalone

Ustalenia planu Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina umożliwiają realizację usług użyteczności publicznej, w zależności od potrzeb mogą to być: dom sąsiedzki, biblioteka, świetlica, siedziba rady dzielnicy, usługi nauki, kultury, ochrony zdrowia, pomocy i opieki społecznej, zgodnie z postulatem Rady Dzielnicy Osowa. W ramach tego terenu dopuszczono również jako funkcje dopełniające, usługi: oświaty, opieki nad dziećmi do lat 3, sportu, gastronomii oraz biura. Realizacja tych usług umożliwi ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru, w tym utworzenie nowych miejsc pracy. Zapisy planistyczne wskazują tereny zieleni do urządzenia w postaci skweru jako miejsce spotkań plenerowych. Planowana zabudowa będzie wpisywać się w sąsiedztwo swoimi gabarytami, w pierzei ulicy Jednorożca przewidziano wysokość zabudowy do maksymalnie 13m, a w głębi działki do maksymalnie 10m. Ponadto w planie obniżona została klasa techniczna ulicy Jednorożca (na odcinku od ulicy Wodnika do ulicy Koziorożca) ze zbiorczej na lokalną, co pozwoli na obsługę transportową terenów przyległych do tej ulicy bez ograniczeń. Ustalono także zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew na odcinkach ulicy Jednorożca.

Plan Oliwa Górna – Kuźnia Wodna umożliwia realizację polityki miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Koryguje zakres rezerw terenów przeznaczonych pod ulicę Bytowską, Kuźnię Wodną i zbiornik retencyjny nr 11 poprzez dostosowanie linii rozgraniczających terenów do obszarów ich faktycznego użytkowania oraz umożliwia realizację obiektów hydrotechnicznych w ramach zadania miejskiego „Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna”.

Uchwalony plan Suchanino - rejon zbiornika wodnego Cyganka umożliwia zagospodarowanie terenów zieleni wokół zbiornika retencyjnego, co poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców wnioskujących o wykreowanie zieleni w dzielnicy. Poza dopuszczeniem zagospodarowania rekreacyjnego zapisy planistyczne wprowadzają także różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni, np. ustalenie zachowania najcenniejszych drzew, jak również ustalają konieczność wprowadzenia nowej roślinności (w tym hydrogenicznej na obszarze zbiornika). Ponadto plan umożliwia powstanie w sąsiedztwie zbiornika zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej o niewielkich gabarytach, której realizacja podniesie standard zagospodarowania i jakości zabudowy w tej części Suchanina. W planie także objęto ochroną bryłę budynku mieszkalnego przy ul. Cygańska Góra 4.

Plan Ołowianka – część południowa rozszerza możliwości inwestycyjne terenu pozwalając Narodowemu Muzeum Morskiemu na rozbudowę powierzchni ekspozycyjnych z poszanowaniem zabytkowego otoczenia. W planie określone zostały parametry urbanistyczno-architektoniczne w taki sposób, aby nowy obiekt muzealny nie przesłonił widoku z Długiego Pobrzeża na Spichlerz Królewski. Zapisy planistyczne określają także zasady kształtowania przestrzeni publicznych – ciągów pieszych wzdłuż nabrzeży oraz placu przed muzeum. Ustalono wymóg zastosowania spójnej kompozycji zagospodarowania dla całej przestrzeni pomiędzy budynkiem muzeum a Kanałem Na Stępce. Uzupełnieniem placu stanie się przylegający do niego teren miejskiej zieleni ogólnodostępnej.

Przystąpienia do sporządzenia planów

Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Św. Wojciech – część zachodnia, którego celem jest umożliwienie rozwoju funkcji produkcyjno-usługowej, co poszerzy ofertę inwestycyjną miasta. Prace nad planem pozwolą także na realizację obiektów związanych ze sportami motorowymi. Ponadto planuje się wprowadzenie zieleni urządzonej wzdłuż potoków Borkowskiego i Św. Wojciech celem wzmocnienia lokalnego korytarza ekologicznego.

Celem przystąpienia do prac nad planem Osowa rejon Zeusa i Afrodyty jest realizacja celu publicznego – wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego. Jego realizacja pozwoli zaspokoić potrzeby mieszkańców skracając dojście/dojazd rowerowy do parku Chirona, kościoła oraz licznych pawilonów handlowych. Ciąg ten będzie również fragmentem dojścia/dojazdu rowerowego do przystanku PKM. Przystąpienie do planu realizuje postulat Rady Dzielnicy Osowa.

Przystąpiono także do sporządzenia planu Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej, który umożliwi realizację celu publicznego związanego z budową suchego zbiornika przeciwpowodziowego, niezbędnego do realizacji polityki przeciwpowodziowej miasta Gdańska w przypadku wystąpienia deszczów nawalnych. Celem planu jest także utworzenie użytku ekologicznego w rejonie Potoku Oliwskiego oraz wprowadzenie zagospodarowania związanego z działalnością Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.