Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Olimpia Schneider

Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:33

Ogłoszono konkurs na dwa zadania z zakresu ochrony i upowszechniania praw człowieka

Organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadań z polityki równościowej. Ogłoszono konkurs na dwa zadania: działanie sieci punktów wspierających osoby dyskryminowane oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji. Na realizację obu zadań przeznaczono łącznie 190 tyś. w 2020 roku, oraz po ponad 400 tyś. zł w dwóch kolejnych latach na kontynuacje działania sieci punktów. Na składanie ofert organizacje mają czas do 28 września do godz. 16.00.

Został ogłoszony konkurs na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.  Realizacja zadań przewidziana jest na ponad 2 lata, czyli rozpocznie się 2020 roku i zakończy w 2022 roku. Na realizację obu zadań przeznaczono łącznie 190 tyś. w 2020 roku oraz po ponad 400 tyś. zł w dwóch kolejnych latach na kontynuację działania sieci punktów. Na składanie ofert organizacje mają czas do 28 września do godz. 16.00. Oferty  zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 16 października 2020 roku przez komisję konkursową.

Sieć punktów udzielających wsparcia dla osób dyskryminowanych
Wieloletnie zadanie, realizowane do 2022 r. polega na utworzeniu i funkcjonowaniu punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, orientację i tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe, w tym prowadzeniu rejestru i monitorowaniu przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób z w/w grup.  
W ramach działań powinny zostać zapewnione specjalistyczne usługi indywidualnego i/lub grupowego wsparcia, w postaci informacji i doradztwa na temat przysługujących praw i możliwości ich egzekwowania, poradnictwa formalno-prawnego, pomocy psychologicznej i innej eksperckiej (np. udział w postępowaniach sądowych), w tym osoby asystującej, wynikającej z potrzeb zgłaszających się osób, w obszarze dyskryminacji, mobbingu i przemocy z wyżej wymienionych przyczyn. Dobrze byłoby gdyby przygotowane wsparcie zostało przygotowane tak, by zapewnić dostęp do tłumaczeń lub specjalistów posługujących się językami głównych społeczności imigranckich w Gdańsku.

Do realizacji tego zadania wyłoniony w konkursie zostanie jeden podmiot (może to być forma partnerstwa kilku organizacji). Realizacja tego zadania przebiegać będzie w ścisłej współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego. Przygotowana oferta musi uwzględniać reżim sanitarny i z zabezpieczeniem zmiany formy na wirtualną.

Warto przypomnieć, że konkurs ogłaszany jest na podstawie rekomendacji 91. Modelu na rzecz Równego Traktowania. Mówi ona o potrzebie stworzenia w mieście sieci punktów, w których udzielana będzie pomoc osobom doświadczającym dyskryminacji. Dyskryminacja wg polskiego prawa to niesprawiedliwe traktowanie osoby w oparciu o jej faktyczną lub domniemaną przynależność do pewnej grupy, wyodrębnionej ze względu na wiek, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne i narodowe, religię lub bezwyznaniowość, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową, stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Gdańskie Centrum Równego Traktowania
Ogłoszony konkurs, jest kolejnym na podstawie którego zostanie wyłoniony operator do prowadzenia sieci punktów. W zeszłym roku było to Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Działało ono w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku i było bezpiecznym miejscem, gdzie gdańszczanie i gdańszczanki otrzymywali kompleksowe, bezpłatne wsparcie w sytuacjach doświadczenia dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Wtedy prowadzone było przez partnerstwo Stowarzyszenia WAGA oraz Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, dodatkowo zaangażowane było także 5 innych organizacji pozarządowych, od wielu lat zajmujących się wsparciem osób wykluczonych.
Centrum oferowało m.in. nieodpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Takich porad indywidualnych udzielono 771 godzin dla 154 osób. Najwięcej porad udzielono kobietom doświadczającym przemocy ze względu na płeć. Większość zgłaszających się doświadczyła, poza przemocą psychiczną, fizyczną i seksualną, przemocy ekonomicznej, która uniemożliwiała im walkę o swoje prawa w sądzie i zadbanie o rodzinę.

Edukacja z zakresu równego traktowania
Drugie zadanie w ramach konkursu to edukacja z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska, prowadzenie szkoleń, warsztatów, przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych. Jest to zadanie jednoroczne. A na jego realizację przeznaczono 70 tyś. w roku 2020.  Środki te mogą trafić do kilku realizatorów zadania.

Mogą to być zarówno szkolenia, warsztaty lub inne działania lub materiały edukacyjne zwiększające wiedzę i kompetencje liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego, w tym liderów instytucji, organizacji pozarządowych, rad dzielnic w Gdańsku, aktywistów i aktywistek miejskich z wybranego zakresu wiedzy i kompetencji dotyczących równego traktowania. Priorytetowo będą traktowane działania i materiały edukacyjne dotyczące prawa antydyskryminacyjnego i jego zastosowania, projektowania działań i wydarzeń integracyjnych, uwzględniających wyrównywanie szans, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, mowie nienawiści i radykalizacji postaw, zasad projektowania uniwersalnego i dostępności.
W miarę możliwości działania powinny być dostępne, np dla osób z różnymi niepełnosprawnościami lub nieposługującymi się biegle językiem polskim. Oferent powinien opisać sposób zwiększania dostępności zadania, opierając się o potrzeby społeczności, do której kieruje projekt.

Działania edukacyjne powinny być realizowane z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i z zabezpieczeniem możliwości zmiany formy przekazywania wiedzy na wirtualną.

Merytoryczne konsultacje
Organizacje, które chciałyby wziąć udział w konkursie, ale mają wątpliwości dotyczące jak powinno się prowadzić działania równościowe, by były skuteczne oraz jak zadbać o szczególne potrzeby mieszkanek i mieszkańców Gdańska mogą skorzystać z konsultacji w Wydziale Rozwoju Społecznego. Informacji udzielają: Barbara Borowiak III piętro, pokój nr 303 tel. 58/323 80 09, e – mail: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl, Anna Stefańska II piętro, pokój nr 205 Tel. 58/ 323 67 38, e-mail: anna.stefanska@gdansk.gda.pl oraz Michał Pielechowski II piętro, pokój nr 205, Tel. 58/323 67 29, e-mail: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl

Jak składać oferty?
Oferty konkursowe na zadania należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 września 2020 roku do godziny 16:00. W terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia naboru należy dostarczyć do organizatora potwierdzenie złożenia oferty zawierające sumę kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta, wygenerowane z systemu witkac.pl.

Potwierdzenie złożenia oferty, należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2020 roku, w siedzibie Organizatora Konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko: 14-17), ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. 
W przypadku przesłania potwierdzeń złożenia oferty pocztą o terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/konkursy/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-miasta-gdanska-na-rok-2020-prawa-czlowieka-dogrywka,a,178555