Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Mapka przedstawia obszar proponowany do objęcia programem natura 2000 na Orunii

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 12:46

Radni uchwalili nowe plany miejscowe

Radni miejscy podczas XXVI sesji podjęli m.in. uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dwa plany zostały uchwalone, zapoczątkowano prace nad jednym. Zaopiniowana została także propozycja ustanowienia obszaru Natura 2000 na Oruni.

Uchwalone plany, obejmujące tereny w Kokoszkach i Kiełpinku, realizują cel publiczny jakim jest rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej i rozbudowa trasy kolejowej (tzw. bypass Kartuski). Przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej tzw. górnego tarasu Gdańska, pozwoli również w przyszłości na dalszy rozwój aglomeracyjnej i regionalnej sieci połączeń kolejowych. Decyzją radnych rozpoczęto prace nad planem w Łostowicach.

Plany uchwalone

Zapisy planu PKM - odcinek kolei kokoszkowskiej wyznaczają teren przeznaczony na funkcję kolejową, zawierającą szlak kolejowy i planowany przystanek Karczemki, umożliwiający okolicznym mieszkańcom wygodny dojazd komunikacją publiczną do centrum miasta oraz miejsc pracy i zamieszkania. W planie wyznaczono obszary bezkolizyjnego przebiegu linii kolejowej z fragmentami sąsiadujących ulic lokalnych i dojazdowych. Prace planistyczne miały także na celu zlokalizowanie ciągów, pieszego i pieszo-rowerowego, prowadzących do przystanku kolejowego. Ciągi te ułatwią dostęp do rejonu zbiornika retencyjnego „Kiełpinek” (przy którym umieszczone zostały urządzenia rekreacyjne) oraz dojście do otaczających ogrodów działkowych.

Natomiast przyjęty plan PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II umożliwia rozbudowę linii kolejowej o trzeci tor w rejonie przystanku PKM Kiełpinek. Ustalone w planie rozwiązania zabezpieczają dogodne możliwości przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów z pobliskich osiedli do przystanku (został on przedłużony w kierunku północnym do ulicy Szczęśliwej). W planie wyznaczono również ciąg pieszo-jezdny zapewniający możliwość dojścia i dojazdu do terenów za północno-wschodnią granicą planu. Ustalono również trasę rowerową wzdłuż torów kolejowych, po ich północnej stronie.

Plany wyłożono do publicznego wglądu na przełomie czerwca i lipca br.

Przystąpienie do sporządzenia planu

Jednym z celów przystąpienia do sporządzenia planu Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego jest ustalenie rezerwy terenowej na ogólnodostępną zieleń urządzoną, będącą fragmentem ponad 50 ha planowanego tzw. Parku Południowego. Ponadto zmiany obowiązującego planu miejscowego w kierunku rozszerzenia zakresu usług przy ul. Darżlubskiej umożliwią rozwój funkcji społecznych np. budowę przedszkola. Taki kierunek zmian odpowiada na rosnące zapotrzebowanie lokalnej społeczności w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańska. W trakcie prac planistycznych jednym z wyzwań jakie stanie przed zespołem projektowym będzie również poszukiwanie zwiększenia liczby miejsc pracy np. poprzez rozwój funkcji usługowych wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej. 

Radni zaopiniowali także propozycję ustanowienia obszaru Natura 2000 „Zbiornik na Oruni PLH220106”, którego celem jest ochrona miejsca zimowania nietoperzy.

Proponowany obszar Natura 2000 położony jest w dzielnicy Orunia, gdzie znajduje się podziemny zbiornik wodny „Stara Orunia” zbudowany w XIX w. Jest on jednym z dwóch największych na ternie Pomorza Gdańskiego miejscem zimowania nietoperzy. W zależności od sezonu hibernuje w zbiorniku od 180 do 700 osobników ściśle chronionych gatunków nietoperzy: nocka dużego Myotis myotis (załącznik II Dyrektywy Siedliskowej), nocka Natterera Myotis nattereri i nocka rudego Myotis daubentonii, niekiedy pojawiają się również pojedyncze nocki łydkowłose Myotis dasycneme i gacki brunatne Plecotus auritus. Ustanowienie obszaru Natura 2000 „Zbiornik na Oruni PLH220106” jest zgodne z polityką miasta zawartą w Studium w zakresie ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych miasta.