Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

dolna4-przedipo

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:28

Rewitalizacja kolejnych kamienic Dolnego Miasta

Jedenaście kamienic zyskało nowe oblicze po remontach zrealizowanych w ramach rewitalizacji. Kolejne czekają na rozpoczęcie prac.

- Model rewitalizacji, który stosujemy na Dolnym Mieście wykorzystuje środki Europejskie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też zakłada współpracę ze spółkami, np. TBS Motława, wykorzystuje środki własne w ramach inwestycji Gdańskich Nieruchomości, jak i Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Rewitalizacja Dolnego Miasta otrzymała nagrodę Komisji Europejskiej za najlepszy projekt rewitalizacyjny pokazując tym samym, że musi być synergia działań różnych instrumentów – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. zrównoważonego rozwoju.

Pierwsze prace remontowe budynków rozpoczęły się w 2017 roku, ostatnie zostaną zrealizowane z końcem 2022 roku. Najczęściej modernizacją obejmowane są elewacje budynków (10 zrealizowanych), a następnie izolacje przeciwwilgociowe i klatki schodowe (2 wspólnoty). Przy czym niektóre wspólnoty łączą kilka zakresów. 

- Do tej pory wyremontowanych zostało jedenaście budynków należących do wspólnot mieszkaniowych mieszczących się na Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu. Kolejne 10 wspólnot rozpocznie roboty budowlane jeszcze w tym roku - wyjaśnia Ewa Pielak, zastępca dyrektora BRG, kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Wspólnoty mieszkaniowe, które są partnerami w projektach rewitalizacji, zostały wyłonione w 2017 r. w drodze konkursu. W wyniku naboru wyłoniono 32 partnerów dla podobszaru rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem. Przystępując do projektu wspólnoty mieszkaniowe mogły aplikować o środki na remonty części wspólnych budynków: elewacji, klatki schodowej, dachu czy izolacji przeciwwilgociowej, w wysokości maksymalnie do 120 tys. zł. wydatków kwalifikowalnych. Natomiast przy dodatkowej realizacji otoczenia, wydatki te mogły wzrosnąć maksymalnie do 180 tys. zł. Każdy partner musiał jednak wnieść wkład własny w wysokości 15 proc. wydatków kwalifikowalnych oraz pokryć wszystkie wydatki niekwalifikowalne.  Do 2020 roku dwóch partnerów wycofało się z realizacji projektu z powodu braku środków na sfinansowanie wkładu własnego.

Podczas wyłaniania wykonawców robót budowlanych obowiązuje zasada konkurencyjności, a zatem nie ma dowolności w ich wyborze. Wspólnoty obowiązuje określona procedura. Zapytania ofertowe są umieszczane nie tylko na stronach internetowych wspólnot, ale także w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Ściśle określone procedury dotyczą również rozliczania poniesionych wydatków.  

Obecnie łączna kwota dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych wynosi 2 846 806,81 zł.  

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.