Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Obniżone wynagrodzenie z powodu COVID-19 może dać prawo do niektórych świadczeń
Arkadiusz Kulewicz

Arkadiusz Kulewicz
Gdańskie Centrum Świadczeń

arkadiusz.kulewicz@gcs.gda.pl

16:13

Obniżone wynagrodzenie z powodu COVID-19 może dać prawo do niektórych świadczeń

Obniżone wynagrodzenie rodzica może być traktowane jako urata dochodu i tym samym skutkować uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowe zasady zostały wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jednym ze skutków pandemii koronawirusa może być jej negatywny wpływ na sytuację finansową rodzin z dziećmi. Wielu pracodawców, chcąc zachować miejsca pracy, decyduje się na czasowe obniżenie wynagrodzeń pracowników. Również w przypadku osób samozatrudnionych ich dochody ulegają istotnemu zmniejszeniu. Ustawodawca, chcąc wspomóc rodziny w tym trudnym okresie, wprowadził nową regulację, pozwalającą skorzystać z wsparcia finansowego w postaci zasiłków rodzinnych oraz dodatków oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Obowiązujące zasady
Przypomnijmy, że prawo do obu tych świadczeń uzależnione jest od dochodu rodziny. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przysługują pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł netto, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego kryterium wynosi 800 zł netto.
Kryterium liczone jest na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W bieżącym okresie brany jest pod uwagę dochód z 2018 roku. Zasada obliczania dochodu rodziny przewiduje zachodzące w międzyczasie zmiany w sytuacji rodziny np. utratę zatrudnienia. Ma to na celu uwzględnianie jak najbardziej aktualnej i rzeczywistej sytuacji rodziny.

Dotychczas katalog zdarzeń pozwalających na uwzględnienie utraty dochodu był ściśle określony. Nie każda utrata dochodu mogła być uwzględniona. Do niedawna samo obniżenie pensji nie mogło być uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych czy funduszu alimentacyjnego. Skutkiem tego rodzina przekraczała kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń, pomimo realnego obniżenia jej dochodów.

Co się zmieniło?
Obecnie obniżone wynagrodzenie rodzica może być traktowane jako urata dochodu i tym samym skutkować uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Nowe zasady obowiązują tymczasowo. W ten sposób będzie uwzględniana utrata dochodu dla wniosków złożonych w bieżącym oraz kolejnym okresie zasiłkowym, rozpoczynającym się w październiku 2020 r. dla funduszu alimentacyjnego oraz listopadzie 2020 r. dla zasiłków rodzinnych.
Kluczowe dla udokumentowania utraty dochodu będzie ustalenie od kiedy nastąpiło obniżenie wynagrodzenia lub dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, o jaką kwotę zmniejszyły się dochody oraz czy miało to związek z epidemią.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenia?
Nadal niezbędne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzającymi obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania skutkom COVID-19. Może to być zaświadczenie od pracodawcy o wysokości aktualnego wynagrodzenia po uwzględnieniu obniżki pensji,  oświadczenie wnioskodawcy i inne dokumenty pozwalające ustalić wysokość obniżenia dochodu oraz że obniżenie dochodu nastąpiło z powodu COVID-19.

Przepisy obowiązują od 18 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń: www.gcs.gda.pl.