Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:03

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (MKUA) w Gdańsku

W czasie epidemii, aby zachować ciągłość pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i kontynuować procedurę sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zarządzeniem prezydenta miasta Gdańska dopuszczono możliwość obradowania i podejmowania decyzji przez Komisję zdalnie.

Posiedzenie MKUA w takiej formule odbyło się 29 kwietnia za pośrednictwem aplikacji Teams, podczas której Komisja zapoznała się z uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjętymi na ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska. Są to: Ujeścisko- zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ul. Warszawskiej, Osowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Koziorożca, Błonia-Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ oraz Krakowiec-Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej. Oprócz tego dyskutowano nad tematami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym wniesionymi podczas posiedzenia.

Komisja urbanistyczno-architektoniczna to organ doradczy, współpracujący z Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie planowania przestrzennego. Komisja powoływana jest przez prezydenta Gdańska. Zasady funkcjonowania MKUA ustalane są poprzez regulamin zawierający organizację i tryb działania. Kadencja trwa do czasu powołania przez prezydenta nowej Komisji.

Po raz pierwszy Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna została powołana w październiku 2003 roku. Do jej zadań należy opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, a także strategicznego dokumentu w zakresie gospodarki przestrzennej, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opiniowane są również inne opracowania związane z planowaniem przestrzennym.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna składa się z osób o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego oraz projektowania architektonicznego. Są to osoby rekomendowane przez instytucje branżowe oraz eksperci z dziedziny planowania przestrzennego.

Obecna Komisja została powołana zarządzeniem prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Przewodniczącym został dr inż. arch. Wojciech Targowski. - Polityka przestrzenna musi być tak realizowana, aby miasto nadal rozwijało się w sposób zrównoważony. Przed nami nowe wyzwania z zakresu planowania przestrzennego, dlatego w składzie MKUA mamy urbanistów z dużym doświadczeniem, rekomendowanych przez stowarzyszenia branżowe oraz ekspertów z Politechniki Gdańskiej – mówi Piotr Grzelak zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

W listopadzie 2019 roku skład MKUA został rozszerzony. - Większość naszego miasta jest już pokryta planami miejscowymi, Gdańsk wyróżnia się pod tym względem na tle innych polskich ośrodków, dlatego obecnie kluczowa staje się nie ilość, ale jakość planów i innych dokumentów planistycznych – komentuje dr inż. arch. Monika Arczyńska, która uzupełniła

skład MKUA - Miasto, jako złożony organizm, wymaga uwagi ekspertów o różnych specjalizacjach – dodaje Arczyńska. Oprócz niej dołączyli również dr inż. arch. Magdalena Rembeza i dr inż. arch. Piotr Czyż eksperci z Politechniki Gdańskiej z dziedziny rewitalizacji miast i partycypacji społecznej.

W Gdańsku w trakcie IV kadencji MKUA obradowała podczas 190 posiedzeniach. W latach 2007 i 2018 zaopiniowała 2 edycje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Dodatkowo zapoznała się z innymi opracowaniami studialnymi tj. Studium lokalizacji obiektów wysokościowych, Systemem tras rowerowych dla Gdańska czy Koncepcją regulacji estetyki miasta. Podczas posiedzeń Komisja opiniowała blisko 700 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej:

1. dr inż.arch. Wojciech Targowski – przewodniczący MKUA Pomorska Okręgowa Izba Architektów,

2. mgr inż.arch. Wojciech Peszkowski – zastępca przewodniczącego MKUA Stowarzyszenie Architektów Polskich,

3. dr inż.arch. Karolina Krośnicka, Towarzystwo Urbanistów Polskich,

4. mgr inż.arch. Marek Piskorski Towarzystwo Urbanistów Polskich,

5. mgr inż. Jan Grzegorz Długosz Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

6. mgr. inż. arch. Wiesław Bielawski Pomorska Okręgowa Izba Urbanistów,

7. dr hab. inż. arch. Daniel Załuski Politechnika Gdańska,

8. mgr inż. arch. Jacek Jabłoński Wydział Urbanistyki i Architektury UM Gdańsk,

9. mgr. inż. Jolanta Rolle Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,

10. dr inż. arch. Monika Arczyńska Politechnika Gdańska,

11. dr inż.arch. Magdalena Rembeza Politechnika Gdańska,

12. dr inż.arch. Piotr Czyż Politechnika Gdańska.

Informacje dot. członków oraz porządki posiedzeń i opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dostępne są pod adresem https://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna