Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Herb Gdańska, dwa lwy, na czerwonym tle

Łukasz Iwaszkiewicz
Gdański Urząd Pracy

Data publikacji 12:52

Mikropożyczki dla przedsiębiorców

Gdański Urząd Pracy uruchamia rozwiązania tzw. Tarczy antykryzysowej. Od dziś mikroprzedsiębiorcy mogą się ubiegać o mikropożyczki. Przedsiębiory mogą liczyć na wsparcie w wysokości 5 tys. zł.

Od środy 1 kwietnia obowiązują przepisy, które mają na celu wspomóc polskich przedsiębiorców, a także zapewnić ochronę pracownikom i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego. Jednym z ważniejszych rozwiązań tzw. Tarczy antykryzysowej, które będą realizowane przez urzędy pracy są pożyczki udzielane pracodawcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w wysokości 5 tys. zł.
Udzielone wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny o ile mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W innym przypadku pożyczka podlega zwrotowi przez okres 12 miesięcy.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?
Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Inne formy wsparcia

Oprócz pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw, Gdański Urząd Pracy będzie udzielał następujących form pomocy pracodawcom.

- Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

- Finansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Należy spodziewać się dużego zainteresowania ze strony przedsiębiorców, a pula środków na ten cel jest ograniczona.   - W Gdańskim Urzędzie Pracy, z Funduszu Pracy są obecnie zagwarantowane w części te pieniądze. Jednak te limity na chwilę obecną nie są na tyle wysokie, by móc sfinansować wszystkich składających wnioski. W Gdańsku mamy ponad 75 tys. przedsiębiorstw i pewnie znaczna ich część odczuje skutki kryzysu, i zapewne będzie chciała sięgnąć po któryś z tych instrumentów. W związku z tym trwają już rozmowy z rządem – podkreśla  Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Druki, wnioski, szczegółowe informacje o formie wsparcia
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki, w tym obowiązujące instrukcje oraz zasady, znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W serwisie resortu pracy znajdują się również wszystkie wnioski wraz z załącznikami, jakie należy złożyć w urzędzie pracy.
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z dwoma egzemplarzami umowy, należy składać do Gdańskiego Urzędu Pracy w sposób:
1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
2. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres kancelaria@gup.gdansk.pl
3. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej wrzutni na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby GUP
4. lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Gdański Urząd Pracy, ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk. Liczy się data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje
Szczegółowych informacji na temat mikropożyczek udziela
Wioletta Jamróz
Tel.: /58/ 732-53-65
e-mail: wioletta.jamroz@gup.gdansk.pl