Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zuzanna Gajewska

Zuzanna Gajewska
Urząd Miejski w Gdańsku

zuzanna.gajewska@gdansk.gda.pl
58 323 63 85
502 692 901

Data publikacji 15:19

Nagrody Uphagena dla młodych naukowczyń

Mgr Aleksandra Mańkowska i dr Karolina Pierzynowska zostały laureatkami 17. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. W środę, 4 marca w Domu Uphagena odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Naukowczynie odebrały dziś nagrody z rąk Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Każda z nagrodzonych pań otrzymała dyplom, statuetkę oraz 10 tysięcy złotych.

Nagroda przyznawana jest studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Do tej pory nagrodą wyróżniono 31 młodych naukowców. Dziś do tego zaszczytnego grona dołączyły dwie znakomite adeptki nauki.

Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2019 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych otrzymała mgr Aleksandra Mańkowska

za wybitne osiągnięcia w zakresie zrozumienia neuropsychologicznych podstaw orientowania uwagi wzrokowej

Do nagrody w tej kategorii zgłoszono dwie osoby. Natomiast o nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych walczyły cztery kandydatury.

Otrzymała ją dr Karolina Pierzynowska

za osiągnięcia w poszukiwaniu nowych terapii i metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych

Biogramy

Mgr Aleksandra Mańkowska jest doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Tematyka jej badań związana jest z zagadnieniami neuropsychologii klinicznej i eksperymentalnej - w szczególności problematyce mechanizmów zaburzeń uwagi u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. W swoich pracach poszukuje odpowiedzi, jaki wpływ na mózg ma np. związana z chorobą nerek kumulacja toksyn mocznicowych, przewlekła anemia, czy dializoterapia. Aleksandra Mańkowska reprezentowała Uniwersytet Gdański na licznych konferencjach międzynarodowych m.in. w Rio de Janeiro, Nowym Orleanie i w Pradze, opublikowała 8 artykułów w czasopismach z Listy Filadelfijskiej i jest współautorką rozdziału w książce Executive Functions in Health and Disease (docenionej nagrodą przez British Medical Association). Ponadto, w 2018 roku zaproponowany przez doktorantkę projekt pt. Wpływ zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na wzrokową percepcję emocji: badanie z wykorzystaniem EEG, otrzymał finansowanie w ramach grantu Preludium Narodowego Centrum Nauk. Od października 2018 roku magister Aleksandra Mańkowska jest zatrudniona na stanowisku asystenta w zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i kryminologii z zakresu neuropsychologii i psychopatologii. Osiągnięcia pani Mańkowskiej zostały już docenione m.in. nagrodą Rektora I oraz stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dr Karolina Pierzynowska ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2015 do 2020 roku była doktorantką, a od 2017 roku także asystentem w Katedrze Biologii Molekularnej tego Uniwersytetu. Tematyka prowadzonych przez nią badań dotyczy poszukiwania nowych strategii terapeutycznych dla chorób neurodegeneracyjnych. Jej głównym osiągnięciem naukowym jest opracowanie doświadczalnej terapii dla choroby Huntingtona i Alzheimera bazującej na działaniu jednego z flawonoidów, genisteiny.

Obecnie jest autorką 20 artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Prowadzone przez nią badania poskutkowały także 4 zgłoszeniami patentowymi do Polskiego i Europejskiego Urzędu Patentowego. Wyniki jej badań przedstawione zostały na ponad  60 konferencjach naukowych m. in. w USA, Holandii, Szwajcarii i Ukrainie.
Odbyła również zagraniczny staż naukowy w Laboratorium Neuropatologii Molekularnej w Zakładzie Biochemii Instytutu Nauk Neurologicznych im. Blanchette Rockefeller w West Virginia University w Morgantown w USA. Dr Karolina Pierzynowska podczas studiów doktoranckich trzykrotnie zostawała laureatką Grantów Młodych Naukowców przyznawanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2018 roku kieruje projektem przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczącym badania efektów działania genisteiny w mysim modelu choroby Huntingtona. Ponadto, dotychczas uczestniczyła w roli wykonawcy w realizacji 7 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wyniki jej badań spotkały się z dużym zainteresowaniem co przejawiło się 5 zaproszeniami do wygłoszenia wykładów oraz 3 zaproszeniami do komitetów naukowych konferencji. Dodatkowo aktywnie popularyzuje naukę biorąc udział w wydarzeniach takich jak Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów, Targi Akademia i inne".
W 2018 roku brała także udział w kampanii reklamowej promującej środowisko naukowe Uniwersytetu Gdańskiego

Za prowadzone badania uzyskała łącznie 16 nagród naukowych m. in. Nagrodę Polskiej Akademii Nauk, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Nagrody im. prof. Szybalskiego i Mozołowskiego, a także Stypendium L’Oreal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”. 

Kapituła

Tegorocznych Laureatów Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena wyłoniła Kapituła Nagrody w składzie:

  1. prof. dr hab. Arnold Kłonczyński - przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego
  2. prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski - przedstawiciel Politechniki Gdańskiej
  3. prof. dr. hab. med. Tomasz Bączek - przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  4. dr hab. prof. ASP Piotr Mikołajczak - przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
  5. dr hab. prof. AWFiS Władysław Jagiełło - przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
  6. prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - przedstawiciel Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
  7. prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski - przedstawiciel Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
  8. prof. dr hab. Waldemar Tłokiński - przedstawiciel niepublicznych uczelni wyższych w Gdańsku
  9. Ewa Adamska - przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska