Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

do ilustracji

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 12:01

Program #Ważne wybory w gdańskich szkołach podstawowych

Z inicjatywy Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień powstał nowy program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą #ważne wybory, który skierowany jest do młodzieży w wieku 13-14 lat. Program oparty jest o cykl sześciu warsztatów dotyczących różnych sfer życia nastolatków.

- Dlaczego #ważne wybory? Ponieważ okres dojrzewania to czas wyzwań i ważnych decyzji, przed którymi codziennie stają młodzi ludzi. Nie wystarczy powiedzieć im co jest „dobre”, a co „złe”, bo w tym okresie życiowa wiedza zdobywana jest poprzez modelowanie oraz własne doświadczanie. Chcemy zachęcić młodych ludzi do refleksji i wyposażyć ich w narzędzia do podejmowania decyzji, które będą dla nich kluczowe – mówi Radosław Nowak, kierownik Działu Profilaktyki GCPU.

By nie sięgać po substancje psychoaktywne
Głównym celem programu jest kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w kontekście zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Sięganie po substancje psychoaktywne przez młodzież spowodowane jest w dużej mierze brakiem umiejętności zaspokajania swoich potrzeb w sposób konstruktywny.Kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw życiowych przyczynia się do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, a co za tym idzie może skutecznie chronić przed podejmowaniem zachowań ryzykownych przez młodych ludzi.

Sześć tygodni, sześć spotkań
Realizacja programu #ważne wybory obejmuje okres sześciu tygodni. W każdym tygodniu odbywa się jedno spotkanie (trwające 45 minut) o określonej tematyce. W programie warsztatowym wykorzystane zostały różnego rodzaju metody dydaktyczne (np. burza mózgów, drama, praca w małych grupach, dyskusja moderowana) w celu zachęcenia młodzieży do uczestnictwa w zadaniach w aktywny sposób.

Tematyka zajęć obejmuje następujące moduły:

- „Myślę, decyduję, analizuję”- nt. podejmowania decyzji i własnych zasobów;

- „Moje zasady”- dlaczego zasady potrzebne są w moim życiu?;

- „Uczuć moc”- o roli uczuć i konstruktywnych sposobach ich przeżywania;

- „Czas zmian” - nt. zmian zachodzących w okresie dorastania, zachowań asertywnych, własnych granic;

- „Uzależnienia-złodzieje wolności”- o przyczynach sięgania po substancje psychoaktywne oraz zagrożeniach z tym związanych;

- „Ja w świecie dorosłych”- którego celem jest trening umiejętności empatycznego komunikowania sięoraz próba lepszego rozumienia perspektywy dorosłych.

Broszury dla uczniów
Obecnie program realizowany jest w sześciu gdańskich szkołach podstawowych: SP nr 15, SP nr 1, SP nr 38, SP nr 79, SP nr 45 i SP nr 50. Efektem realizacji tegorocznej edycji programu jest przygotowanie zeszytów pracy dla uczniów oraz broszury dla realizatorów z grafikami autorstwa Emilii Prot, które wydrukowane zostały w niewielkim nakładzie. Jest to druga wersja materiałów, która została zmodyfikowana po pilotażowej realizacji programu w 2018 roku.

Będzie kolejna ewaluacja
Przed przystąpieniem do obecnej edycji przeprowadzony został wywiad focusowy i wywiady indywidualne z ekspertkami i ekspertami z zakresu psychoprofilaktyki w celu wskazania mocnych i słabych stron programu. Efektem tej ewaluacji było wprowadzenie zmian w strukturze programu. Obecnie trwa realizacja zajęć, po zakończeniu których planowana jest kolejna ewaluacja, w celu dostosowania materiałów do potrzeb grupy docelowej.
- Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby młodych ludzi stale się zmieniają. Dlatego też chcemy wysłuchać głosów realizatorów oraz młodzieży i dowiedzieć się, co im się podobało, a co nie. Co było dla nich ważne, a co raczej się nie przydało. Chcemy, by docelowo powstał materiał, który będzie mógł stanowić dobrą bazę do pracy profilaktycznej w gdańskich placówkach edukacyjnych – podkreśla Adam Landowski, dyrektor Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
Obecnie projekt realizowany jest przez Pomorską Szkołę Profilaktyki Społecznej na zlecenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.