Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:42

Zgłoś kandydata do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza

Trwa nabór wniosków do Gdańskiej Nagrody Równości. Zgłaszać można osoby, które swoją postawą i działaniami propagują idee równości i różnorodności oraz działają aktywnie na rzecz praw człowieka. Od tej edycji patronem nagrody będzie Paweł Adamowicz. Jest to forma upamiętnienia jego wkładu w to, by Gdańsk był miastem otwartym dla wszystkich. Termin zgłoszeń upływa 3 grudnia.

Nominacje do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza przyjmowane są do wtorku, 3 grudnia 2019 roku do godz. 16.00. Wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym za działalność w czasie ostatniego roku przed jej przyznaniem, m.in. za kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji. Doceniana jest także codzienna praca na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej, a także bohaterski czyn w obronie praw człowieka, zdrowia lub życia.

Gdańska Nagroda Równości przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska od 2017 roku. Po raz pierwszy w tym roku patronem nagrody jest Paweł Adamowicz. Jest to forma upamiętnienia wyjątkowego zaangażowania w realizację idei solidarności, wolności, otwartości i równości w  Gdańsku.

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każda mieszkanka i mieszkaniec Gdańska, po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację. Kandydaturę należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego, który znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w BIP. Na stronie tej dostępny jest również regulamin

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/komunikaty/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nominacyjnych-do-gdanskiej-nagrody-rownosci-im-pawla-adamowicza,a,159412

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ”. Wersję papierową natomiast należy złożyć:

  • w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/1,
  • lub wysłać pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną, jak i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.