Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Olimpia Schneider

Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:44

Rusza projekt PPP na Dolnym Mieście

W piatek, 22 listopada 2019 r. podpisana została umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem Gdańsk a konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, które stworzyły firmy Euro Styl i Inopa. Jest to zwieńczenie rozpoczętego w 2016 r. postępowania o wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”.

 - Rozpoczynamy kolejny etap zmian w naszym mieście. Po inwestycjach współfinansowanych z Unii Europejskiej związanych z rewitalizacją, po inwestycjach gminnych związanych z działalnością naszych spółek, na Dolnym Mieście rozpoczną się działania w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Miasto Gdańsk  ma duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Wielu bierze z nas przykład. Dolne Miasto  jest kolejnym projektem w ten sposób realizowanym – mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Mamy to szczęście, że obie firmy będące naszym partnerem czyli zarówno Euro Styl jak i Inopa mają korzenie gdańskie. Znają więc miasto i jego klimat. Wierzę, że dzięki tej wiedzy nasze partnerstwo będzie układało się jak najlepiej – dodała prezydent Dulkiewicz.

W ramach przedsięwzięcia, partner prywatny zaprojektuje, sfinansuje i zrealizuje na terenie Dolnego Miasta inwestycje publiczne oraz komercyjne, komplementarne do wdrażanych obecnie przez Gdańsk działań rewitalizacyjnych. Ponadto jego obowiązkiem będzie utrzymanie i zarządzanie obiektami celu publicznego przez określony czas. W ciągu 8 lat zagospodarowany zostanie teren o łącznej powierzchni ok. 11 ha.

Zgodnie z zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i w poszanowaniu wartości historycznych powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa, lokale usługowe i handlowe oraz tereny rekreacyjne i zielone. Dzięki renowacji dawny blask odzyska też kilka zniszczonych i niewykorzystywanych obecnie budynków.

Jako cele publiczne zrealizowane zostaną inwestycje w ramach tzw. Centrum Aktywności Lokalnej:

 1. NOWE PRZEDSZKOLE DLA 150 DZIECI, Z PLACEM ZABAW (SZUWARY 2) - budowa nowego, dużego przedszkola z zewnętrznym placem zabaw, przystosowanego do przyjęcia ok. 150 dzieci. Będzie to nowoczesny obiekt o powierzchni ok. 1 800 m kw., w którym dzieci i ich opiekunowie będą czuli się komfortowo i bezpiecznie.
 2. NOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (ŚLUZA 3) - rewitalizacja i kompleksowa przebudowa zabytkowego budynku, w którym wcześniej mieściło się gimnazjum. Docelowy obiekt zyska nową funkcję – będzie użytkowany przez lokalną społeczność jako centrum aktywności lokalnej.
 3. NOWOCZESNY KOMPLEKS SPORTOWY PRZY SZKOLE NR 65 (ŚLUZA 6) – powstanie nowoczesne, ogólnodostępne i wielofunkcyjne boisko sportowe, umożliwiające grę w koszykówkę (dwa boiska), piłkę ręczną i siatkówkę, z bieżnią prostą (do biegów krótkich) i okólna (długodystansową) oraz zeskocznią z rozbiegiem (do skoku w dal). Ponadto na obiekcie znajdzie się zadaszone stanowisko na rekreacyjny sprzęt wodny (np. na kajaki, smocze łodzie), a także ławki i elementy małej architektury. Nowy obiekt zostanie udostępniony do użytku wcześniej, niż zagospodarowany zostanie teren obecnego, starego boiska.

- Wyjątkowe w tym modelu jest to, że w jednym czasie realizujemy naprawdę bardzo duży zakres inwestycji publicznych i prywatnych, w sumie na 39 nieruchomościach. Wykorzystujemy synergię jako potencjał kapitałów wspólnego działania i miasta, i inwestora prywatnego – podkreśla Alan Aleksandrowicz,  zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji.

Ponadto w ramach celów publicznych zostaną wybudowane, zmodernizowane i wyremontowane łącznie dwa kilometry dróg i ciągów pieszych oraz zrewitalizowane i zagospodarowane ponad 5,5 hektara terenów zielonych:

 1. PRZEBUDOWA,MODERNIZACJA I BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO - budowa nowych i przebudowa istniejących dróg, powstaną wygodne ciągi piesze i drogi rowerowe, zmodernizowana będzie infrastruktura podziemna. Poruszanie się po tej części miasta – pieszo, rowerami, komunikacją publiczną czy samochodami – będzie łatwiejsze.
 2. NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ, ODPOCZYNKU I REKREACJI (rewitalizacja bulwarów Nowej Motławy) - zagospodarowanie terenów nadwodnych, jako bulwary okalające Dolne Miasto od strony Nowej Motławy, w tym remont ciągu pieszo-rowerowego i 7 zejść do nabrzeża, zlokalizowanych wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla-ul. Dobra.
 3. NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ, ODPOCZYNKU I REKREACJI (zagospodarowanie Bastionów Reduta Wilk i Wyskok) - zagospodarowanie terenu o powierzchni ok.4,5 ha, utrzymując ich naturalny charakter. Będzie to miejsce przyjazne i bardziej dostępne. Wzdłuż planowanych ścieżek pieszych i rowerowych pojawią się elementy małej architektury i oświetlenia, także nowa zieleń. Dzieci zyskają kolejny plac zabaw, a dorośli miejsce aktywności na świeżym powietrzu.

Wokół zabudowy komercyjnej zrealizowane zostaną nasadzenia drzew i krzewów, powstaną też małe place publiczne. Niezwykle istotną inwestycją w ramach przedsięwzięcia będzie rewaloryzacja budynku dawnej zajezdni tramwajowej, która zyska nowe funkcje - znajdą się w niej lokale usługowe i gastronomiczne. Będzie to atrakcyjne i otwarte dla mieszkańców miejsce. Przed odnowionym budynkiem powstanie ogólnodostępny plac, którego charakterystycznym elementem będą wyeksponowane tory tramwajowe.

Całkowita wartość inwestycji (całego projektu PPP) szacowana jest na nie mniej niż 277 mln zł netto, w tym ok. 51 mln zł netto przeznaczonych zostanie pod realizację inwestycji publicznych. Inwestycje o charakterze komercyjnym powstaną na nieruchomościach, które Miasto Gdańsk sprzeda partnerowi prywatnemu jako swój wkład własny w przedsięwzięcie.

- Jako lokalna firma deweloperska z troską patrzymy na rozwój Gdańska i staramy się w nim aktywnie uczestniczyć. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż Miasto Gdańsk wykorzystując formułę PPP dba o reinwestowane środków pozyskanych z terenów inwestycyjnych Dolnego Miasta, właśnie na tym obszarze. Innymi słowy, że pieniądze z działek na Dolnym Mieście przeznaczonych pod zabudowę, wrócą do Mieszkańców Dolnego Miasta w postaci terenów rekreacyjnych, kompleksu sportowego, przedszkola, wyremontowanych nabrzeży i wielu innych udogodnień. Z szacunkiem podchodzimy także do lokalnej społeczności i historii tego wspaniałego miejsca mówi Mikołaj Konopka, prezes spółki Euro Styl, członek zarządu Dom Development S.A.

Inwestor zapowiada, że projekty poszczególnych inwestycji będą konsultowane z przedstawicielami mieszkańców Dolnego Miasta.

- Duża świadomość i zaangażowanie mieszkańców to wartość dla tego projektu, a my jesteśmy otwarci na rozsądny dialog. Muszę powiedzieć, że osobiście z wielką przyjemnością przystępuję do pracy nad przedsięwzięciem dotyczącym Dolnego Miasta. Z perspektywy inwestora mam jednak świadomość bardzo kosztownego procesu realizacji całej inwestycji, w szczególności z uwagi na trudne warunki gruntowe mówi Luiza Gruntkowska, prezes spółki Inopa.

SZCZEGÓŁOWE INWESTYCJE, KTÓRE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W RAMACH OBIEKTÓW CELU PUBLICZNEGO:

Układ Komunikacyjny:

 1. Budowa drogi publicznej na terenie oznaczonym 016-KD80 (projektowana)
 2. Budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej
 3. Przebudowa/Modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej
 4. Budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej
 5. Przebudowa/Modernizacja ul. Zielonej
 6. Przebudowa/Modernizacja ul. Fundacyjnej
 7. Przebudowa/Modernizacja ul. Dobrej
 8. Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta Wyskok-ul. Reduta Wilk
 9. Budowa ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy
 10. Remont ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz.ew.170/1 z obrębu 100

Centrum Aktywności Lokalnej:

 1. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3
 2. Budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2
 3. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6

Zielone Tereny Rekreacyjne:

 1. Budowa placu zabaw
 2. Budowa siłowni zewnętrznej
 3. Zagospodarowanie zielonych terenów rekreacyjnych, w tym: Bastion Wilk, Bastion Reduta Wyskok, nabrzeże wzdłuż opływu Nowej Motławy, w tym kino plenerowe
 4. Remont siedmiu zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla-ul. Dobra