Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Monika Domachowska
Biuro Rozwoju Gdańska

Data publikacji 12:11

Dyskusje publiczne na temat planow miejscowych - Aniołki i Jasień

Biuro Rozwoju Gdańska we wtorek, 12 listopada zaprasza na dyskusje publiczne dotyczące dwóch projektów planów miejscowych - Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II oraz Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego.

Obydwie dyskusje odbędą się 12 listopada o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro (budynek z windą i podjazdem).

Projekt planu Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w kwietniu 2019 r. W określonym terminie do planu złożono trzynaście uwag, sześć z nich zostało uwzględnionych. Na terenie, który obejmuje projekt planu znajdują się budynki mieszkalne, tworzące południową pierzeję ul. Traugutta. Za nimi biegnie ciąg pieszo-jezdny, który wraz ze zrealizowanym odcinkiem tzw. bulwaru Akademickiego łączy ul. Smoluchowskiego z ul. Traugutta. Teren pomiędzy budynkiem przy ul. Smoluchowskiego 7 a ulicą Smoluchowskiego jest użytkowany jako parking (częściowo urządzony). W granicach planu znajduje się również fragment Parku im. Romualda Traugutta oraz pokryte roślinnością skarpy. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z rezygnacją z realizacji pozostałej części tzw. bulwaru Akademickiego. Celem sporządzenia planu jest wypracowanie optymalnego rozwiązania drogowego, uwzględniającego istniejące połączenie ulic Traugutta i Smoluchowskiego. Zapisy wprowadzone w planie mają również umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Smoluchowskiego. Zgodnie z planem obowiązującym, w  tym miejscu miały powstać obiekty usługowe, które chroniłyby przed nadmiernym hałasem położoną w głębi zabudowę mieszkaniową. Analizy wykazały, że prognozowany poziom natężenia hałasu nie przekroczy dopuszczonych wartości. Bezpośrednio przy ul. Smoluchowskiego może więc powstać zabudowa mieszkaniowa. W projekcie planu wyznaczono jedenaście terenów o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania. Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa ma utworzyć pierzeję ul. Smoluchowskiego oraz południowego odcinka ulicy dojazdowej. Jej forma i gabaryty mają nawiązywać do budynków znajdujących się po przeciwnej stronie ul. Smoluchowskiego. Maksymalna wysokość budynków to 16 m (4 kondygnacje nadziemne). Wszystkie istniejące budynki po południowej stronie ul. Traugutta zostały wskazane jako obiekty o wartościach kulturowych, dla których plan ustala zasady ochrony. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, która może powstać obok nich, nie przekroczy wysokości 14,5 m. Plan wprowadza różne formy ochrony zieleni i ukształtowania terenu. Zieleń ma stabilizować skarpy i zarazem stanowić element Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Fragment Parku im. Romualda Traugutta również został wskazany jako część OSTAB-u i przeznaczony na ogólnodostępną zieleń urządzoną. Dla parku ustalono zasady ochrony polegające m.in. na zachowaniu historycznego układu ścieżek. Na terenach o przeznaczeniu innym niż zieleń wskazano drzewa do zachowania. W projekcie planu zawarto zapisy wymuszające zachowanie istniejących ciągów pieszych, wskazano też przebieg nowych połączeń pieszych. Część terenu przeznaczono na drogi dojazdowe. 

W granicach planu Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego znajduje się zespół budynków biurowych oraz zabudowa usługowa. Głównym celem sporządzenia planu jest umożliwienie budowy w tym rejonie przedszkola. W projekcie planu ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową i mieszkaniowo-usługową. Zróżnicowane parametry zabudowy pozwalają na stopniowe przejście od zabudowy usługowej po stronie północnej do zabudowy jednorodzinnej w części południowo-wschodniej. Na terenie usługowym umożliwiono realizację wielu usług, w tym przedszkola. W projekcie planu ustalono obowiązek wprowadzenia na parkingach zwartych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin i zagospodarowanie wód opadowych wraz z obowiązkiem wprowadzenia na nich co najmniej 1 drzewa na każde 5 miejsc do parkowania. Zapisano też szereg zaleceń mających na celu rozwinięcie tzw. małej retencji.  

Wyłożenie planów – do 29 listopada

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 29 listopada 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach:  https://www.brg.gda.pl/plany/plan/aniolki-rejon-ul-traugutta-i-smoluchowskiego-ii, https://www.brg.gda.pl/plany/plan/jasien-rejon-ulicy-plk-palubickiego oraz http://bip.brg.gda.pl/.  

Zgłaszanie uwag – do 13 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 grudnia 2019 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.