Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:17

Gdański bon żłobkowy – od czerwca można składać wnioski

Nawet 500 złotych dopłaty do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – to maksymalna wartość bonu żłobkowego, który otrzymają gdańszczanie, którym nie uda się znaleźć miejsca w miejskim żłobku. Taką uchwałę podjęła na kwietniowej sesji Rada Miasta Gdańska.

Wysokość świadczenia będzie stanowić różnicę pomiędzy ponoszoną opłatą stałą w niepublicznych miejscach opieki a wysokością opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka w placówce publicznej. Obecnie za pobyt w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków opłata (bez wyżywienia) do 10 godzin dziennie wynosi 459 zł. Liczba miejsc w GZŻ wynosi 1088, a liczba oczekujących na miejsce (na dzień 1 kwietnia 2019) to 4238.
Bon będzie przyznawany na dany rok szkolny na każde dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata (do wygaśnięcia umowy na świadczenie usług w danym roku szkolnym) – czyli do 31 sierpnia.
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r., a kończy 31 sierpnia 2020 r.

- Gdański bon żłobkowy jest kolejnym wypełnianiem testamentu śp. Pawła Adamowicza. Pamiętajmy, że bon był zobowiązaniem wyborczym Pana Prezydenta i Stowarzyszenia „Wszystko dla Gdańska”. To pomoc dla rodzin, które nie mogą skorzystać z publicznych żłobków i zdecydują się na prywatne placówki lub dziennego opiekuna. Mam nadzieję, że oprócz wsparcia finansowego, bon będzie także pełnił funkcję aktywizującą i dzięki niemu młode mamy gdańszczanek i gdańszczan podejmą decyzję o powrocie na rynek pracy – mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Co istotne, wypłata bonu będzie kontynuowana przez kolejne trzy miesiące opiekunom, którzy w takcie jego pobierania stracili pracę. Dzięki temu będą oni mieli lepsze warunki do aktywnego poszukiwania nowej pracy.

- Gdański bon żłobkowy to świadczenie pieniężne dla rodzin mieszkających w Gdańsku, które korzystają z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie naszego miasta – precyzuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Trzeba też spełnić kilka innych warunków: mieć dochód na osobę do 2500 złotych, pracować i płacić podatki w Gdańsku, nie korzystać z urlopu wychowawczego i nie ubiegać się o przyjęcie dziecka do Gdańskiego Zespołu Żłobków. Bon przysługuje na każde dziecko, które nie jest w kolejce do naszych żłobków, tylko rozpoczyna najwcześniejszą edukację w placówce, która jest zarejestrowana w Gdańsku.

- Bon to rozwiązanie, które zainicjował prezydent Paweł Adamowicz i Stowarzyszenie „Wszystko dla Gdańska”, a pracę nad nim dokończyła prezydent Aleksandra Dulkiewicz – podkreśla radna Miasta i przewodnicząca klubu radnych Stowarzyszenia „Wszystko dla Gdańska” Beata Dunajewska. – To kolejne ważne wsparcie dla rodzin mieszkających w naszym mieście. Warto przy tej okazji pamiętać też o Programie Wsparcia Prokreacji, dzięki któremu w mieście pojawiło się 100 małych obywateli czy planowanym wprowadzeniu szczepień HPV.

- Bon żłobkowy jest poszerzeniem dostępu większego grona rodziców do możliwości opieki żłobkowej. Cieszymy się z tej możliwości, dlatego Koalicja Obywatelska głosuje jednoznacznie za tym rozwiązaniem – dodaje Cezary Śpiewak-Dowbór, szef Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska.

Cele: prorodzinny i aktywizacyjny
Głównym celem bonu żłobkowego jest wyrównanie dostępu do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 dla osób aktywnych zawodowo i tych, które wracają na rynek pracy. Drugim celem, jest cel aktywizacyjny: świadczenie przysługuje z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku pod warunkiem podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w miesiącu następującym po pierwszym miesiącu, na które jest ustalane prawo do świadczenia.

Na jaki czas przysługuje bon i kiedy można go otrzymać?
Wniosek o przyznanie bonu należy składać corocznie – każdego roku od 1 czerwca. Bon będzie przyznawany na podstawie dochodów z roku poprzedzającego dany rok szkolny.
Bon będzie przysługiwał na okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku i nie dłużej niż do końca okresu, na jaki została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką.
Miesięczna wysokość bonu wynosi do 500 zł – wysokość świadczenia stanowi różnicę pomiędzy ponoszoną opłatą stałą za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub podmiocie zatrudniającym dziennego opiekuna lub u dziennego opiekuna, a wysokością opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka w placówce publicznej.

Kryteria, które trzeba spełnić, aby otrzymać bon
Bon przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańska, które pracują i płacą podatki w Gdańsku, nie korzystają z urlopu wychowawczego i zrezygnują z ubiegania się o przyjęcie dziecka do Gdańskiego Zespołu Żłobków.
Osoby te muszą korzystać z niepublicznej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 – 5 dni w tygodniu przez minimum 5 godzin dziennie (musi zostać zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem niepublicznym).
Jednocześnie dochody tych osób nie mogą przekraczać na osobę w rodzinie 2500 zł.

Bon będzie przysługiwał również osobom niezatrudnionym w sytuacji:
- kontynuowania nauki w systemie dziennym
- udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym, szkoleniach zawodowych, programach aktywizujących organizowanych przez Gdański Urzędu Pracy lub inne podmioty
- pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Komu świadczenie nie przysługuje
Bonu nie otrzymają osoby, których dziecko zostało objęte opieką przez Gdański Zespół Żłobków lub umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nie otrzymają go także osoby, które nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem.

Jak i gdzie złożyć wniosek:
Wypłata gdańskiego bonu żłobkowego będzie realizowana przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej w:
Dziale Obsługi Mieszkańców
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Co należy dołączyć do wniosku?
- oświadczenie o dokonaniu rozliczenia podatku w Urzędzie Skarbowym na terenie Gdańska
- kopię umowy z podmiotem niepublicznym, do której uczęszcza dziecko
- zaświadczenie podmiotu prowadzącego opiekę o wysokości opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie, odbywanie stażu lub szkolenia, kontynuowanie nauki w systemie dziennym w roku właściwym, na który jest przyznawane świadczenie
- oświadczenie obojga rodziców / opiekunów / osoby samotnie wychowującej dziecko o nie korzystaniu z urlopu wychowawczego
- oświadczenie o skreśleniu dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie na rzecz dziecka lub o nieubieganiu się o przyjęcie do żłobka prowadzonego przez Gdański Zespół Żłobków
- oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu rodziny osiągniętym w roku poprzedzającym rok szkolny.